Loading Events

« All Events

Geo­kids på Eke­ha­gens forntidsby

8 augusti Kl 10:00 - 9 augusti Kl 16:00

300Kr
Nu är anmä­lan öppen för årets geo­kids-även­tyr på Eke­ha­gens forn­tids­by 5–6 eller 8–9 augusti! 🤸🌍🌋🤸‍♀️🦑
Pla­tå­ber­gens Geo­park arran­ge­rar till­sam­mans med Eke­ha­gens forn­tids­by ett dag­lä­ger över två dagar där vi vill upp­munt­ra barn att upp­täc­ka natur, geo­lo­gi och vår histo­ria. Det finns två till­fäl­len att väl­ja på. Till­sam­mans tes­tar vi roli­ga, prak­tis­ka och upp­le­vel­se­ba­se­ra­de akti­vi­te­ter som kom­mer ska­pa en för­stå­el­se för hur vik­tigt det är att ta hand om vårt fan­tas­tis­ka platåbergslandskap!
Exem­pel på aktiviteter:
• Byg­ga och ska­pa ett vulkanutbrott
• Laga mat på storm­kök och vid elden
• Lekar
• Flint­slag­ning
• Fos­sil­knack­ning
• Padd­la stockbåt
Anmä­lan är öppen för barn mel­lan 9–12 år boen­de i Pla­tå­ber­gens Geo­parks kom­mu­ner: Troll­hät­tan, Väners­borg, Grästorp, Lid­kö­ping, Göte­ne, Mari­estad, Ska­ra, Sköv­de och Falköping.
DATUM & TID LÄGER #2: Tors­dag 8 augusti och fre­dag 9 augusti, kl 10.00–16.00, ej över­natt­ning.
ANMÄ­LAN sker via Stu­di­e­främ­jan­det på föl­jan­de länk: https://www.studieframjandet.se/…/geokidsaventyr-2-vid…/
Max antal 15 st/läger. Sista anmäl­nings­da­tum 20 juni. Är det fullt? Anmäl dig som reserv så kon­tak­tar vi dig ifall det blir någ­ra ledi­ga plat­ser! Blir du sjuk så går det själv­klart att avan­mä­la sig!
Har ditt barn behov av extra stöd, vän­li­gen med­de­la det­ta i anmä­lan eller kon­tak­ta oss.
AVGIFT: 300 kr. Olycks­falls­för­säk­ring via Sve­dea ingår. Mat och fika ingår. Med­de­la om det finns matal­ler­gi vid anmä­lan.
LEDA­RE: Per­so­nal från Pla­tå­ber­gens Geo­park och Eke­ha­gens forn­tids­by.
INFOR­MA­TION: Detal­je­rad beskriv­ning skic­kas ut till anmäl­da en vec­ka innan läg­ret. Det finns till­gång till toa­lett och vat­ten på områ­det, läs mer om till­gäng­lig­het på: www.ekehagen.se
Har du frå­gor om läg­ret? Kon­tak­ta:
Eli­nor Karls­son, Eke­ha­gens forn­tids­by: 073–270 12 54
Adri­an Gyl­ling­berg, Pla­tå­ber­gens Geo­park: 070–340 13 09

Details

Start:
8 augusti Kl 10:00
End:
9 augusti Kl 16:00
Cost:
300Kr

Organizers

Eke­ha­gens Forntidsby
Pla­tå­ber­gens Geopark

Venue

Eke­ha­gens forntidsby
Alvared 2
Åsarp, 521 71 Sverige
+ Google Map