Loading Events

« All Events

Kin­ne­kul­les öst­ra sida — En gui­dad vand­ring för­bi oljekoken

6 juli Kl 13:30 - 17:30

650Kr

Kin­ne­kul­les — En gui­dad vand­ring för­bi oljekoken
Utfors­ka Kin­ne­kul­les spän­nan­de öst­ra sida under en gui­dad vand­ring via olje­ko­ken som avslu­tas med en grill­buffé hos Fors­hems Gästgivargård.

Vi sam­las vid infor­ma­tions­tav­lan bred­vid par­ke­ring­en vid Falkäng­en, en char­mig bruks­ga­ta med hant­verks­bu­ti­ker och café­er som omger oss i en unik miljö.
Från Falkäng­en inle­der vår gui­da­de vand­ring genom det lil­la sam­häl­let Häl­le­kis, vida­re längs mysi­ga skogs­vä­gar och vack­ra sti­gar. Vår färd leder oss till rui­ner­na av den for­na olje­ko­ken i Gös­sä­ter. Även om tidens gång har påver­kat dess struk­tu­rer, bär de fort­fa­ran­de på spår från en svun­nen tid och loc­kar oss att utfors­ka histo­ri­ens gång. Olje­ko­kens till­komst i ett för­sök att utvin­na olja från alun­skif­fern, åter­speg­lar en era av nytän­kan­de, inno­va­tion och den rika histo­ri­en bakom Kin­ne­kul­les platåberg.

Under en paus bland trä­den får vi en smak av Kin­ne­kul­le och dess omgi­van­de pla­tå­land­skap innan vi fort­sät­ter vand­ring­en genom Gös­sä­ter ner till pil­grims­le­den. Genom öpp­na land­skap tar leden oss till Fors­hem där vi pas­se­rar den uni­ka Fors­hems kyr­ka, den enda i Nor­den tilläg­nad den heli­ga graven.

Vår vand­ring avslu­tas vid den välsma­kan­de grill­buffén och här­i­från kan ni väl­ja hur ni vill ta er tillbaka.

Läs mer och anmäl här.