Var med i en foto­täv­ling där du fång­ar det uni­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet i Väs­ter­göt­land. Dina bil­der ska tol­ka ett av geo­par­kens fyra berättar­te­man: 1. Ett styc­ke jord­histo­ria 2. Jor­den ger liv 3. Ste­nen som leve­bröd och 4. Ber­gen lever!
 
Vi utser tre styc­ken vin­na­re tvärs över tema­na (bäs­ta bild), och sedan en vin­na­re i var­je tema. Läs mer om var­je berättar­te­ma och hit­ta exem­pel på besöks­mål på www.platabergensgeopark.se eller lad­da ner vår app “Pla­tå­ber­gens Geopark”.
 
Foto­täv­ling­en arran­ge­ras av Pla­tå­ber­gens Geo­park i sam­ar­be­te med Natur­skydds­för­e­ning­en Skaraborg.
 
Du del­tar genom att mai­la in dina bil­der i en liten stor­lek till info@platabergensgeopark.se. Märk mai­let med ”Foto­täv­ling”, och märk bil­den med plats där den är tagen, foto­gra­fens namn, samt vil­ket berättar­te­ma bil­den tolkar.
 
Pri­ser:
1a pris: en hel­dag på Hal­le- eller Hun­ne­berg med Även­tyr och Trail, för fyra per­so­ner. Guid­ning och mat inklu­de­rad hela dagen.
2a pris: Guid­ning med Äls­ka Bil­ling­en för fyra per­so­ner inkl. fika
3e pris: Gui­dad tur med fika i Qvarnstens­gru­van för två per­so­ner, Lugnås
 
Fyra mind­re pri­ser: böc­ker, litet bokpaket.
 
Täv­lings­reg­ler:
Täv­ling­en pågår från sep­tem­ber 2019 till 31/8 2020.Bilderna ska vara nytag­na under 2019 eller 2020. De ska vara i tryck­kva­li­té (300 dpi). Foto­gra­fen äger rät­tig­he­ter­na men genom att del­ta­ga i täv­ling­en får Pla­tå­ber­gens Geo­park och Natur­skydds­för­e­ning­en Ska­ra­borg fritt använ­da bil­der­na i pub­li­ka­tio­ner och soci­a­la medier. 
 
Jury:
Ska­ra­borgs Natur­skydds­för­e­ning­en, Pla­tå­ber­gens Geo­park, Geo­log Tor­björn Pers­son, från Fal­byg­dens muse­um Eli­nor Karls­son samt foto­graf Tor­leif Halvorsen.