Ste­nen som levebröd

Män­ni­skor­na och ber­gen som resurs

Män­ni­skor­na i pla­tå­bergs­land­ska­pet har i alla tider haft ett eko­no­miskt och emo­tio­nellt band till ber­gen. Sten­brott, kalk­brän­ning, kvarnstens­gru­vor, sten­hug­ge­ri­er. Utan ber­gen hade man inte kun­nat byg­ga en av Sve­ri­ges älds­ta sten­kyr­kor i Varn­hem. Utan ber­gen hade inte mun­kar­na bör­jat hug­ga ut kvarn­ste­nar i Lug­nås. Vi hade inte haft olje­till­verk­ning eller ura­nut­vin­ning. Ber­gen har varit, och är fort­fa­ran­de, en vik­tigt resurs som män­ni­skor­na liv­närt sig på.

Besöks­mål – Ste­nen som levebröd