6 sep­tem­ber 2023 | Text: Anna Ber­gen­gren | Nuti­da foton & film: Hen­rik Theodorsson

Det är nog få män­ni­skor i Sve­ri­ge som skul­le kun­na bli väck­ta mitt i nat­ten och, som ett rin­nan­de vat­ten, säga exakt hur en kalk­ugn ska byg­gas för att det ska bli rik­tigt: veden i bot­ten, hur många tum alun­skif­fer som sedan var­vas med kalk­sten, hur länge det ska brin­na. En som säkert kan just det är Bir­ger Wall­ström, som till­sam­mans med sin bror Bos­se Wall­ström har kal­ken i blo­det sedan fle­ra gene­ra­tio­ner, och vars liv varit tätt för­bun­det med utvin­ning av pla­tå­ber­gens sten. 

– När jag var sju år fick jag en egen kalk­ugn. Den var kanske inte mer än en meter hög, men jag fick sät­ta, tän­da och ta ut den själv, berät­tar Birger.

Vid Sto­lan utan­för Tim­mers­da­la vid nor­ra Bil­ling­en hade man för­sökt utvin­na det radi­o­ak­ti­va ämnet radi­um i bör­jan av 1900-talet, genom före­ta­get AB Kolm. Det blev ald­rig någon lön­sam­het, och man gav slut­li­gen upp 1915, och kvar i områ­det var då endast kalk­bruk. Områ­det som kal­las Sto­lan delas upp i två, ett runt går­den Sto­ra Sto­lan och ett runt går­den Lil­la Sto­lan. Bäg­ge går­dar hade kalk­bruk på sin mark. En man som het­te Hult­ström ägde går­den Sto­ra Sto­lan i bör­jan av för­ra sekel­skif­tet, och kalk­bru­ken som fanns där. Av honom köp­te Bos­se och Bir­gers far­far, som ock­så het­te Bir­ger Wall­ström, områ­det 1918. 

Bir­ger: Far­far kom från När­ke och flyt­ta­de hit. Hans far­bror, som drev Nol­går­dens kalk­bruk i Skul­torp, tip­sa­de far­far om att det fanns ett kalk­bruk till salu. Så egent­li­gen är vi fjär­de gene­ra­tio­nens kalk­ar­be­ta­re, om man räk­nar med far­fars farbror.

Bruks­pa­tron Bir­ger Wall­ström d.ä. på trap­pan till man­gårds­bygg­na­den på Sto­ra Sto­lan. Här till­sam­mans med son­so­nen Bir­ger Wall­ström d.y.

Kalk har varit en vik­tig resurs för män­ni­skan sedan lång tid till­ba­ka: som bygg­nads­sten, som bind­nings­me­del i murbruk/cement, och som jord­för­bätt­rings­me­del. Det mesta av kal­ken som pro­du­ce­ra­des runt pla­tå­ber­gen använ­des till jord­bru­ket. För att kal­ken skul­le kun­na använ­das i jord­bruk behöv­de den brän­nas (het­tas upp till över 1000°C). Vid brän­ning av kalk­sten bil­das kol­di­ox­id som avduns­tar och kal­ci­u­mox­id blir kvar (CaCO3 ger CaO + CO2). Om den brän­da kal­ken, kal­ci­u­mox­id, kom­mer i kon­takt med vat­ten blir det släckt kalk (kal­ci­um­hyd­rox­id). 

Vid pla­tå­ber­gen hade man en stor för­del av att man kun­de använ­da alun­skif­fern som bräns­le för att brän­na kal­ken, istäl­let för ved eller kol. Alun­skif­fern inne­hål­ler näm­li­gen en hög halt olja. Det är svårt att före­stäl­la sig vil­ken vik­tig indu­stri kal­kut­vin­ning­en var i pla­tå­bergs­land­ska­pet i bör­jan av 1900-talet. På 1930-talet var kalk­bru­ken den enskilt störs­ta indu­stri­nä­ring­en i Väs­ter­göt­land. Idag är de främs­ta spå­ren som syns i land­ska­pet röd­fyrs­hö­gar­na. Röd­fyr är den brän­da alun­skif­fern som använts som bräns­le i kalk­ug­nar­na, och som sedan blev en rest­pro­dukt och lades på hög. 

Bos­se: Från bör­jan hade näs­tan var­je gård egen kalk­brän­ning, vid sidan av annat arbe­te. Men när förs­ta världs­kri­get bör­ja­de ströps all inför­sel av konst­göd­sel. Det öka­de den inhems­ka efter­frå­gan på bränd kalk som kun­de använ­das i jord­bru­ket. Där­med fanns plöts­ligt för­ut­sätt­ning­ar­na för den tidi­ga­re små­ska­li­ga kalk­brän­ning­en att bli industriell. 

Sam­ti­digt väx­te trans­port­möj­lig­he­ter­na. Många kalk­bruk hade egna järn­vä­gar, som Eke­da­len (Tida­holm) och Tom­ten (Fal­kö­ping) och även uppe på Kin­ne­kul­le. Även vid Sto­lan hade man pla­ner på att dra en järn­väg ner till Tim­mers­da­la, men det blev ald­rig av.

Klic­ka för stör­re bil­der. Övre: Kalk­ar­be­ta­re vid Sto­ra Sto­lans kalk­bruk. Okänt årtal. Foto: Okänd. Ned­re: Lim­bag­gar, som kalk­ar­be­tar­na kal­la­des, river ur en kalk­ugn vid Sto­ra Sto­lans kalk­bruk, Tim­mers­da­la. Okänt årtal. Foto: Okänd.

Bos­se: Det fanns fyra kalk­bruk 1918 då vår far­far tog över. Kal­ken pro­du­ce­ra­des för för­sälj­ning och använ­des som jord­för­bätt­rings­me­del. Går­den han köp­te, Sto­ra Sto­lan, var totalt med jord­bru­ket till 400–500 tunnland. 

Bir­ger: Vår far­far var född 1888 så han var 30 år när han köp­te. Han drev det först i liten ska­la, men sen väx­te det på 1920- och 30-talet. 

Bos­se: Den fär­di­ga, brän­da kal­ken från Sto­lan sål­des anting­en direkt till bön­der­na som kom och häm­ta­de den först med häst och vagn och sena­re med last­bil. En del sål­des ock­så via kalk­kon­to­ret i Fal­kö­ping, och frak­ta­des då på järn­vä­gen från Timmersdala. 

Bir­ger: Vår far, Lennart Wall­ström, väx­te upp här till­sam­mans med fyra sys­kon. Av de tre syst­rar­na blev två lära­re och den sista blev jord­bruks­hust­ru. Far och hans bror dela­de på går­den i bör­jan av 1960-talet. Far tog sten­brot­tet och hans bror tog jord­bru­ket. De hade var och en skött de oli­ka delar­na sen 1940-talet.

Bos­se: Ja, pap­pa bör­ja­de arren­de­ra kalk­bru­ket av far­far redan 1942, och sen köp­te han det 1962. Han drev då ock­så Lil­la Sto­lans kalk­bruk och Däm­mans kalk­bruk vid Karls­fors. Här var det som mest 47 anställ­da. Han hade ock­så ett bruk på Kin­ne­kul­le mel­lan 1952 och 1961, Undéns kalkbruk.

Bir­ger: Från att jag kun­de gå var jag med far varen­da dag. Jag skol­ka­de från sko­lan för att kun­na vara med. Jag minns en gång när far skul­le resa bort, han skic­ka­de mig istäl­let att tala om för arbe­tar­na vad de skul­le göra. Jag var bara 7–8 år, jag glöm­mer det ald­rig, jag var myc­ket stolt. Jag blev som en liten hustom­te som sprang med gub­bar­na hela tiden, åkte med dem i bilar­na och satt i grävskopan.

Klic­ka för stör­re bil­der. Övre: Man­gårds­bygg­na­den på Sto­ra Sto­lan, 1936. Foto: AB Flyg­tra­fik / Väs­ter­göt­lands muse­um. Ned­re: Kalk­ug­nar vid kalk­ber­get, Tim­mers­da­la. Sto­ra Sto­lans kalk­bruk. Okänt årtal. Foto: Okänd
“Järn­vä­gen var dub­bel­spå­rig, så när de släpp­te ner en ful­las­tad vagn från kalk­stens­brot­tet till ugnar­na drog den sam­ti­digt upp en tom.”
/ Bir­ger Wall­ström, den yngre

Under 1950-talet moder­ni­se­ra­des kalk­stens­bryt­ning­en, och man skaf­fa­de gräv­ma­skin, last­bi­lar och kross. Innan dess kör­de man fort­fa­ran­de med häst och vagn mel­lan brot­ten och kalk­ug­nar­na, eller använ­de sig av järn­väg. Järn­vä­gen var dub­bel­spå­rig, så när de släpp­te ner en ful­las­tad vagn från kalk­stens­brot­tet till ugnar­na drog den sam­ti­digt upp en tom. För­u­tom kalk, bröt man ock­så sand­sten vid Sto­lan mel­lan 1946 och 1980. Sand­ste­nen sål­des direkt in till Gull­hö­gens kalk­brott i Sköv­de, där de pro­du­ce­ra­de cement. Sand­ste­nen inne­höll kiselsy­ra, en vik­tig kom­po­nent i cement­till­verk­ning­en. Sam­man­lagt bröts en mil­jon ton sand­sten vid Sto­lan. Då sand­ste­nen ock­så fun­ge­rar som ett grund­vat­ten­ma­ga­sin fick man hela tiden pum­pa undan vat­ten. Efter att bryt­ning­en avslu­ta­des lät man vatt­net sti­ga och det bil­da­de den sjö som vi ser vid Sto­lan idag. 

Bir­ger: När jag bör­ja­de job­ba var jag mest i sand­stens­ber­get, från att jag var 8–10 år var jag med och kör­de maski­ner. Det var ing­en som ifrå­ga­sat­te då. Jag slu­ta­de sko­lan efter åttan, jag var den sista som gick folk­sko­la i Tim­mers­da­la. Sen gick jag ett år på yrkes­sko­la efter det. När jag slu­ta­de hade far tre styc­ken last­bi­lar som var regi­stre­ra­de som epatrak­to­rer. Jag tog trak­tor­kort och sen bör­ja­de jag köra en av de här bilar­na. Det var drag­bi­len och ett släp på 8–9 meter efter. 

Bir­ger: Vi kör­de fem lass om dagen in till Sköv­de, till Cemen­ta. Vi var fem anställ­da från bör­jan, men när jag fyll­de 18 kun­de jag köpa en rik­tig last­bil, en 24-meters, och då kun­de vi köra så myc­ket med en last­bil att det räck­te med att det var jag och en annan kil­le kvar. Vi kör­de i skift, varan­nan vec­ka kör­de man last­bi­len och varan­nan vec­ka stod man i sten­brot­tet och bor­ra­de och sprängde.

Klic­ka för stör­re bil­der. Övre: Bruks­pa­tron Bir­ger Wall­ström den äld­re med sina arbe­ta­re fram­för en last­bil. Okänt årtal. Foto: Okänd. Ned­re: Bir­ger Wall­ström den yng­re fram­för sten­kros­sen. Okänt årtal. Foto: Okänd.

Bir­ger: Man bor­ra­de ett hål i sand­ste­nen och bör­ja­de spränga med en eller två dyna­mit­gub­bar i bot­ten. Sen öka­de man och släng­de i mer, till slut kanske du hade 2–2,5 kilo dyna­mit och det blev en stor gry­ta i bot­ten på ber­get. Den lad­da­de du sen full med dyna­mit, 25–30 kilo, och så tän­de på. Då sked­de det vi kal­la­de ett stor­skott. Då fick du kanske 3–400 ton sten som loss­na­de. Det blev väl­digt sto­ra ste­nar, och bilar­na var inte så sto­ra på den tiden – så en sten på 500 kg var det knappt att last­bi­len orka­de. Då fick man gå och bor­ra och spränga de ste­nar som var för sto­ra. Man hade en dyna­mit­gub­be och en stu­bin­tråd med en tänd­hatt som du stop­pa­de i det bor­ra­de hålet. Stu­bin­trå­den var en meter lång och brann i två minu­ter. Var det fle­ra ste­nar fick du springa mel­lan ste­nar­na och tän­da på så många du hann innan du sprang iväg för att ta skydd. Vi tän­de med tänd­stic­kor så du sprang omkring med tänd­stic­kor i mun­nen. Och sam­ti­digt skul­le du räk­na, du hade bara en eller en och en halv minut att springa, sen bör­ja­de det smäl­la bakom ryg­gen på dig…

1972 tar Bos­se kör­kort och bör­jar job­ba i sand­stens­brot­tet. Det blir ont om jobb för dem bäg­ge, och Bir­ger star­tar ett eget åke­ri och bör­jar köra för last­bils­cen­tra­len i Skövde. 

Bos­se och Bir­gers pap­pa, Lennart Wall­ström, var en man som stän­digt leta­de efter nya affärs­möj­lig­he­ter. Efter att sand­sten slu­tat säl­jas till Cemen­ta ser han en möj­lig­het att säl­ja all den röd­fyr som ändå bara låg kvar som enor­ma högar i områ­det. Röd­fy­ren kun­de näm­li­gen använ­das som täck­ma­te­ri­al till sop­tip­par­na i Mari­estad och Töreboda. 

Bos­se: De vil­le ha så ren skif­fer som möj­ligt till sop­tip­pen, för var det kalk kvar gick det inte att köra i på tip­pen — om det reg­na­de blev det som smet. Vi bör­ja­de sor­te­ra ut den kalk som var kvar i röd­fy­ren. Det var gans­ka myc­ket visa­de det sig, ibland kun­de det varit en hel kalk­ugn som gått snett, till exem­pel att det bör­jat reg­na så att kal­ken släckts. Då blev det ett pul­ver som släng­des till­sam­mans med rödfyren. 

Bir­ger: Pap­pa bör­ja­de säl­ja kal­ken som vi ren­sat ut till bön­der­na här omkring. Vi räk­na­de med att säl­ja unge­fär 2 000 ton om året. Men det blev ett jät­testort intres­se för det var så över­kom­ligt pris. Det blev nog när­ma­re 10 000 ton vi kör­de ut förs­ta året. 

Bos­se: Kal­ken hade lite säm­re kva­li­té än den som blev när ren kalk­sten bröts och brän­des, men å and­ra sidan hade vi så sto­ra mäng­der lät­till­gäng­ligt att vi kun­de säl­ja det billigt. 

Bir­ger: När efter­frå­gan blev stör­re än vad vi räk­nat med räck­te det vi hade vid Sto­lan inte till. Vi fick reda på att den då ned­lag­da gam­la Ytong-fabri­ken i Udda­går­den, utan­för Fal­kö­ping, var oan­vänd. Vi arren­de­ra­de den först från 1982 och köp­te det 1983. Sen sål­de vi det vida­re till Cemen­ta 1988. Men vi job­ba­de kvar, jag hade då utbil­dat mig till berg­spräng­a­re på rik­tigt, med spräng­ar­kort och all­ting. Jag job­ba­de med spräng­ning­en på Udda­går­den och i en del and­ra brott som ingick i Cemen­tas kon­cern. Sen köp­te jag ett nytt åke­ri 1993 och job­ba­de med det fram tills jag slu­ta­de job­ba 1997. 

Bos­se: Och jag blev så små­ning­om plats­chef på Udda­går­den och var kvar där fram till pen­sio­nen för två år sedan. 

Klic­ka för stör­re bil­der. Övre: Från att Bir­ger lär­de sig gå var han med sin far i kalk­bru­ket. Ned­re: Bos­se tog kör­kort 1972 och bör­ja­de job­ba i sand­stens­brot­tet. Foto: Hen­rik Theodorsson

Under en peri­od hade Bir­ger och Bos­ses pap­pa sto­ra pla­ner på en fri­tids­an­lägg­ning, kom­plett med skid­bac­ke vid Sto­ra sto­lan. Skid­bac­ke och vär­mestu­ga bygg­des, men bland annat på grund av snö­brist blev det ald­rig någon fram­gång. Det är möj­li­gen en av få affärs­verk­sam­he­ter famil­jen Wall­ström inte lyc­kats med. Vid områ­det runt Sto­lan finns det idag en vand­rings­led där man kan se spår efter både AB Kolms verk­sam­het, kalk­ug­nar, röd­fyrs­hö­gar och sand­stens­brot­tet. Pre­cis vid sti­gen, intill en nume­ra restau­re­rad kalk­ugn, lig­ger ett rött hus som Bir­ger och Bos­ses pap­pa en gång bygg­de till sig själv. Här har nume­ra Bir­ger flyt­tat in. Om du har vägar­na för­bi, kan du knac­ka på dör­ren och har du tur, tit­tar Bir­ger ut och kan visa dig både hur en kalk­ugn byggs och hur det går till när man släc­ker kalk.

Den­na arti­kel är ska­pas med medel från: