Bil­ling­ens fri­tids­om­rå­de lig­ger strax väs­ter om Sköv­de och är ett av Väs­ter­göt­lands mest kom­plet­ta sport- och rekre­a­tions­om­rå­den. Här­i­från utgår fle­ra leder bland annat Bil­ling­e­le­den som tar dig runt hela Nord­bil­ling­en som bju­der på stor­slag­na naturupp­le­vel­ser. Runt själ­va fri­tids­om­rå­det finns trail och MTB leder, bike­park, grill­plat­ser, sjö­ar, utom­hus­bad och akti­vi­tets­plats som inbju­der till här­li­ga dagar för hela famil­jen. Här finns ock­så uthyr­ning, sport­bu­tik, hotell, stug­by, cam­ping och omkläd­nings­rum m.m. 

Vin­ter­tid för­vand­las Bil­ling­en till ett rik­tigt vin­ter­pa­ra­dis! Bil­ling­ens Sköv­de är ett offi­ci­ellt Vasa­loppscen­ter med hög kva­li­té på spå­ren för både cykel, löp­ning och längd­ski­dor. Är du mer sugen på att åka alpint finns här Bil­ling­en­bac­ken som bju­der på fin utförsåk­ning med fun park för snow­board och ski­dor. På områ­det finns ock­så isba­na och pulkabackar.

Fri­tids­om­rå­det har länge varit Sköv­de­bor­nas själv­kla­ra rekre­a­tions­plats och histo­ri­an bakom upp­fö­ran­det är smått fan­tas­tisk. För näs­tan 50 år sedan skrevs det förs­ta bla­det i Bil­ling­eom­rå­dets histo­ria. Det var då som makar­na Maja och Arne Sand­berg for­mu­le­ra­de sin vision om en fri­lufts- och kon­fe­rens­an­lägg­ning på pla­tå­ber­gets topp. ”Bil­ling­en – för själ och hjär­ta” var led­or­den. Genom en gene­rös dona­tion från paret som idag skul­le mot­sva­ra en pen­ning­sum­ma över 82 mil­jo­ner kro­nor blev dröm­men verk­lig­het 1970.

Sand­berg hade fram­gångs­rikt byggt upp ben­sin­bo­la­get Uno‑X och paral­lellt med den verk­sam­he­ten väck­tes idén om att göra något vik­tigt för hemsta­den. På anlägg­ning­en fanns allt: Hotell, bad, ten­nisba­nor, läka­re, fot­bolls­plan som vin­ter­tid för­vand­la­des till isba­na, sla­lom­bac­ke med lift, motions­sling­or och till och till det­ta anla­des ock­så en kyr­ka, en arki­tek­to­nisk pär­la. Hela män­ni­skan, med kropp, själ och hjär­ta, skul­le tas omhand på ber­get, då som nu!

Läs mer om Bil­ling­ens fri­tids­om­rå­de här.

Hit­ta Hit