Platåbergens Geopark bidrar till uppfyllandet av de globala miljömålen – Agenda 2030, så väl som svenska strategier: miljökvalitetsmålen, friluftsmålen, samt kulturmiljömålen.

Orden ”platåbergslandskapet ska brukas, inte förbrukas” ska styra geoparkens arbete med turismutveckling på och runt platåbergen. Landskapet är en unik resurs som ska användas inom besöksnäring, men utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter att använda samma resurs.

Platåbergens Geopark har identifierat några viktiga punkter som krävs för att området ska bli en hållbar destination:

  • Kunskap genom inventeringar och sårbarhetsanalyser
  • Infrastruktur på plats
  • Tydlig rollfördelning/ huvudmannaskap
  • Besökstrycket sprids över flera områden
  • Säsongen förlängs
  • Fossilfritt resande gynnas
  • Information till besökande om t.ex. allemansrätten

För att hållbarhet ska implementeras i praktiken behöver två viktiga delar vara på plats. Det första är kommunernas arbete/ ansvar, och det andra är aktörernas arbete/ ansvar. En geopark kan stötta bägge delar med information och underlag.

Ladda ner vår hållbarhetsstrategi (Word)
(Obs! Endast på svenska)
Ladda ner vår bevarandeplan (PDF)
(Obs! Endast på svenska)

Platåbergslandskapet ska brukas – inte förbrukas!

Geologi berättar om planeten jordens historia. I vår natur finns det unika geologiska platser som är vetenskapligt och pedagogiskt viktiga för att förstå livets utveckling och planetens historia. Dessa platser måste bevaras. Men geologi är också grund för biologisk mångfald och mänsklig historia, och de geologiska förutsättningarna behövs för att bevara dessa värden.

En geopark får enligt Unescos krav inte vara involverad i någon typ av utvinning eller försäljning av geologiskt material – varken direkt eller indirekt via någon samarbetspartner. Vi uppmanar alla att uppleva geologin på plats i naturen, och påminner om att det inte är lagligt att plocka med sig stenar hem utan markägarens tillstånd! (enl. Brottsbalken kapitel 12 §2). Det är heller inte tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar. Våra besöksmål ska upplevas av många generationer framöver – var försiktig och undgå nedskräpning och onödigt slitage!