Om oss

Hållbarhetsstrategi

Platåbergens Geopark bidrar till uppfyllandet av de globala miljömålen – Agenda 2030, så väl som svenska strategier: miljökvalitetsmålen, friluftsmålen, samt kulturmiljömålen.

Orden ”platåbergslandskapet ska brukas, inte förbrukas” ska styra geoparkens arbete med turismutveckling på och runt platåbergen. Landskapet är en unik resurs som ska användas inom besöksnäring, men utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter att använda samma resurs.

Platåbergens Geopark har identifierat några viktiga punkter som krävs för att området ska bli en hållbar destination:

  • Kunskap genom inventeringar och sårbarhetsanalyser
  • Infrastruktur på plats
  • Tydlig rollfördelning/ huvudmannaskap
  • Besökstrycket sprids över flera områden
  • Säsongen förlängs
  • Fossilfritt resande gynnas
  • Information till besökande om t.ex. allemansrätten

För att hållbarhet ska implementeras i praktiken behöver två viktiga delar vara på plats. Det första är kommunernas arbete/ ansvar, och det andra är aktörernas arbete/ ansvar. En geopark kan stötta bägge delar med information och underlag.