”UNESCO Global Geoparks are single, unified geographical areas where sites and landscapes of international geological significance are managed with a holistic concept of protection, education and sustainable development.”

FN-organet Unesco har tre typer utmärkelser som områden i världen kan få: Världsarvsområden, Biosfärsområden, och Geoparker. Konceptet geoparker etablerades år 2000, och blev en del av Unesco 2015. Det finns idag 169 geoparker i 44 länder världen över – och nätverket växer fort! Vi har etablerade geoparker i alla våra nordiska grannländer, men ännu ingen i Sverige. Vi satsar på att bli Sveriges första när vi skickar in vår ansökan hösten 2019!

Det finns ett globalt geoparksnätverk (Global Geoparks Network) som är en sammanslutning av alla globala geoparker, och så finns det regionala geoparksnätverk. I Europa har vi European Geoparks Network.

En geopark jobbar aktivt för att visa fram och sprida kunskap om geologi och geologiska platser. Bland annat genom att utveckla besöksnäringen och turismen i området och genom aktiviteter mot barn och unga. En viktig del är att man hela tiden visar på och berättar om sambanden mellan geologi och biologi, och mellan geologi, människor och kulturhistoria. Sammantaget ger en geopark en ökad förståelse för hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet, men också möjligheter till en positiv landsbygdsutveckling.

Att ansöka om att bli godkänd som en Unesco Global Geopark är en omfattande process som garanterar att endast kandidater med stabilitet och hög kvalité blir godkända.

Några viktiga punkter i ansökningsfasen är:

  1. Man måste ha geologiska platser och landskap av internationell betydelse. Det är en vetenskaplig bedömning som ska ligga som grund för detta.
  2. Man kan skicka in sin ansökan, som är ett 50-sidigt dokument med ett antal bilagor, mellan första oktober och sista november varje år. Ansökan skickas via svenska Unescorådet i Stockholm vidare till Unescos huvudkontor i Paris.
  3. Man måste vara en ”etablerad och aktiv” geopark innan man skickar in ansökan – det betyder att man ska ha en organisationsstruktur, långsiktig ekonomi, och aktiviteter som guidningar och skolprogram på plats. Det är viktigt att geoparken är ett publikt projekt som kommer en bred allmänhet till godo.
  4. Sommaren året efter att man skickat in sin ansökan får man besök av två representanter från Unesco som för en utvärdering av geoparkens arbete på plats (detta förutsätter att man klarat en vetenskaplig granskning av kravet på geologi av internationell betydelse). De två personerna skriver en rapport efter sitt besök, med en rekommendation om man ska bli godkänd eller inte.
  5. Utfallet på ansökan kan bli tre. Antingen får man grönt kort, och blir godkänd direkt, eller så kan man få rött kort och ansökan avslås – eller så kan man få ett gult kort. Gult kort betyder att ansökan skjuts upp två år och att man får en lista med rekommendationer att förbättra.
  6. Om man blir godkänd beslutas det i Unescos generalförsamling när de sammanträder varje vår.
  7. Man blir bara godkänd fyra år i taget – därefter måste man skicka in en rapport och återigen få besök av två kontrollanter från Unesco som ska följa upp geoparkens arbete på plats. Även här kan man få tre möjliga utfall: grönt, gult eller rött kort.

Läs mer på: 

www.unesco.org 

www.visitgeoparks.org

Svenska Unescorådet