6 april 2023 | Text: Anna Ber­gen­gren | Nuti­da foton, film & kart­gra­fik: Hen­rik Theodorsson

Mellan fem pla­tå­berg i Väs­ter­göt­land – Bil­ling­en, Tova­ber­get, Myg­ge­ber­get, Brunnhems­ber­get och Bor­gun­da­ber­get – finns en plats som är en vik­tig pus­sel­bit i vårt lands för­svars-och ener­gi­histo­ria. Här lig­ger Ran­stads­ver­ket, en del av en svensk ambi­tion att utvin­na uran ur alun­skif­fer för att kun­na skaf­fa kärn­kraft och egna kärnvapen.

Ran­stads­ver­kets placering

Men pre­cis som så många gång­er förr så visa­de det sig att det var allt annat än en enkel resa som star­ta­de när de super­mo­der­na anlägg­ning­ar­na bör­ja­de byg­gas här i rekord­fart i slu­tet av 1950-talet. I två artik­lar kom­mer vi tit­ta när­ma­re på uran­bryt­ning­en och hur det egent­li­gen kom sig att en pri­vat­per­son nume­ra är äga­re till en kärn­tek­nisk anlägg­ning som en gång var en stats­an­ge­lä­gen­het för Sverige.

Av pla­tå­ber­gens alla bergar­ter är det kanske alun­skif­fern som varit mest resurs­rik för oss män­ni­skor. Här­i­från har vi fått bränd kalk till mur­bruk ur orsten som brän­des i kalk­ug­nar med skif­fern som bräns­le. Vid Kin­ne­kul­le utvanns olja från skif­fern under förs­ta och and­ra världs­kri­get. Vid Karls­fors på Bil­ling­ens nord­väst­ra sida utvanns alun, och vid Sto­lan på nor­ra Bil­ling­en för­sök­te man utvin­na radi­um i bör­jan av 1900-talet. I alun­skif­fern finns ock­så uran – och det är den före­koms­ten som är av intres­se vid just Ran­stad söder om Skövde. 

Fak­taru­ta: Uran (U)

Uran är ett radi­o­ak­tivt grun­däm­ne (nr. 92 i det peri­o­dis­ka syste­met). Uran som före­kom­mer natur­ligt består av tre iso­to­per: U234, U235 och U238 (iso­to­per är vari­an­ter av grun­däm­net med oli­ka antal neu­tro­ner, en typ av par­ti­kel som finns i atom­kär­nan).  Av des­sa är U238 van­li­gast, och repre­sen­te­rar över 99%. Alla ura­ni­so­to­per är radi­o­ak­ti­va, vil­ket bety­der att de fal­ler sön­der natur­ligt under utsän­dan­de av joni­se­ran­de strål­ning, alfa, beta och gam­ma. Alla iso­to­per har oli­ka hal­ve­rings­tid, dvs den tid det tar för en spe­ci­fik mängd av ett ämne att mins­ka till hälf­ten av sitt ursprung. U234 har en hal­ve­rings­tid på 0,248 mil­jo­ner år, U235 en hal­ve­rings­tid på 713 mil­jo­ner år och U238 en tid på ofatt­ba­ra 4 500 mil­jo­ner år (jäm­för med den älds­ta berg­grun­den i Pla­tå­ber­gens Geo­park som är 1 700 mil­jo­ner år gammal). 

För att uran ska kun­na använ­das som bräns­le i kärn­kraft är det U235 som är nyc­keln: den behö­ver öka från den natur­li­ga hal­ten på 0,7% till 3–5%. Det­ta görs genom iso­to­pan­rik­ning. Ska uran använ­das som alter­na­tiv till plu­to­ni­um i kärn­va­pen behö­ver hal­ten U235 ökas till minst ca 80%.

I Sve­ri­ge hit­tar vi uran fram­förallt i alun­skif­fer, i områ­den som Skå­ne, Öland, Väs­ter­göt­land, Öster­göt­land, När­ke och längs fjäll­ked­jan i Jämt­land och söd­ra Lapp­land. Av des­sa områ­den är uran­hal­ten högst i områ­det Bil­ling­en-Fal­byg­den. Vi hit­tar även uran i urber­get någ­ra plat­ser i Norr­land, lokalt kan det vara höga hal­ter men oftast är det mind­re än det vi hit­tar i alunskiffern. 

I värl­den i dag utvinns uran främst i Kazakstan, Kana­da och Australien.

I augusti 1945 släpps atom­bom­ber­na över Hiros­hi­ma och Naga­sa­ki. Den förs­ta atom­bom­ben hade bör­jat utveck­las bara någ­ra år tidi­ga­re av USA, 1942, genom det som kal­las ”the Man­hat­tan pro­ject”. Atom­bom­ber­na över Japan dödar mer än 210 000 män­ni­skor inom någ­ra måna­der. Unge­fär sam­ti­digt har den ame­ri­kans­ka rege­ring­en tagit kon­takt med Sve­ri­ge för att dis­ku­te­ra de svens­ka uran­till­gång­ar­na, som då bedöm­des vara en av värl­dens störs­ta (det­ta visar sig sedan fel­ak­tigt). Syf­tet var att säk­ra att det svens­ka ura­net inte ham­na­de i fel hän­der, allt­så Sov­jet, och ame­ri­ka­ner­na vil­le ha options­rätt över svensk uran­pro­duk­tion. Det avslogs av svens­ka rege­ring­en, som där­e­mot genom den dåva­ran­de sten­kolsla­gen skaf­fa­de sig egen kon­troll över urantillgångarna. 

Bild: Svamp­moln vid atom­bomb­ning­en över Naga­sa­ki, 1945. Bild­rät­tig­he­ter: pub­lic domain

I Sve­ri­ge bör­jar där­med dis­kus­sio­ner­na om egna kärn­va­pen redan i slu­tet av 1940-talet, och det fanns då en stor enig­het om att Sve­ri­ge behöv­de dem som en del av vårt för­svar. För­sva­rets forsk­nings­an­stalt (FOA) får ansvar för att bedri­va forsk­ning runt egna atom­va­pen, medan ett nytt bolag bil­das, AB Ato­me­ner­gi, som skul­le ansva­ra för den fred­li­ga utveck­ling­en av kärn­kraft. I AB Ato­me­ner­gis upp­drag ingick bland annat utvin­ning av uran.

AB Ato­me­ner­gi under­sö­ker möj­lig­he­ter­na för ura­nut­vin­ning både vid Kvarn­torp, När­ke, och vid Bil­ling­en. I Kvarn­torp bör­jar man utvin­ning­en 1953 i liten ska­la och den pågår till bör­jan av 1960-talet. För­sla­get vid Bil­ling­en vin­ner dock då uran­hal­ten är hög­re här (300 gram per ton skif­fer jäm­fört med 235 gram per ton skif­fer i Kvarn­torp), och 1958 beslu­tar Svens­ka rege­ring­en att en anlägg­ning med kapa­ci­tet för att utvin­na 120 ton uran per år ska för­läg­gas till Häggums soc­ken, söder om Sköv­de. Ran­stads­ver­ket fick sitt namn efter en liten by som låg cir­ka 2,5 km syd­ost om plat­sen för ver­ket. Det­ta gjor­des för att nam­net Häggum vara svårt att använ­da i inter­na­tio­nel­la sammanhang.

Bild: Kart­lägg­ning över uran­till­gång­ar i Sve­ri­ge från 1950-talet. Ran­stad Skifferaktiebolag
Fak­taru­ta: Den svens­ka linjen

Utveck­ling­en av kärn­tek­nik i Sve­ri­ge utfor­ma­des efter något som kal­lats ”den svens­ka lin­jen”. Den innebar:

”(…) en kom­plett kärn­bräns­le­cy­kel base­rad på inhemskt uran och tung vat­ten­re­ak­to­rer. Även tek­ni­ken för upp­ar­bet­ning av använt kärn­bräns­le och fram­ställ­ning av plu­to­ni­um utveck­la­des. Den svens­ka lin­jen inne­bar ock­så att Sve­ri­ge ska­pa­de för­ut­sätt­ning­ar för fram­ti­da fram­ställ­ning av kärnvapen.”

De vik­ti­gas­te anlägg­ning­ar­na i den svens­ka lin­jen var utvin­ning­en i Ran­stad, kärn­kraft­ver­ket i Mar­vi­ken utan­för Norr­kö­ping (som ald­rig togs i drift), och en pla­ne­rad upp­ar­bet­nings­an­lägg­ning i Bohus­län. Man hade till och med utsett ett områ­de för prov­spräng­ning av kärn­va­pen utan­för Jok­k­mokk. Tung­vat­ten­re­ak­to­rer bygg­des under 1950- och 60-talet, i ber­get vid Tek­nis­ka hög­sko­lan i Stock­holm och i Åges­ta utan­för Stockholm.

Citat från avveck­lings­rap­por­ten, sidan 50.
Bak­grunds­bild: Modell av kärn­re­ak­tor, Studsvik (besku­ren). Foto: Sune Sun­dahl / ArkDes

Det förs­ta ste­get: går­dar köps upp

I en soc­ken­be­skriv­ning från 1953 beskrivs Häggums soc­ken som ett gans­ka tids­ty­piskt små­ska­ligt jordbruksområde. 

”Sock­nen har ett natur­skönt läge på syd­öst­ra slutt­ning­en av Bil­ling­en med öpp­na glän­tor och tju­si­ga dal­sän­kor i blan­dad barr- och lövskog. Nedan­för ber­get utbre­der sig kupe­rad mark, över­gå­en­de i bör­dig slätt­bygd, som i söder avslu­tas av ett bäl­te moss­mar­ker, vil­ka bragts i kul­tur. Utmed syd­grän­sen går ett vat­ten­drag. I väs­ter begrän­sas sock­nen av Myg­ge­ber­get och Brunnhemsberget.” 

 

Flyg­bild över Häggum för bygg­na­tio­nen av Ran­stads­ver­ket, 1958. I bak­grun­den skym­tar Brunnhems­ber­get (t.v.) och Bil­ling­en (t.h.). Foto: Lars Berg­ström J:r

Totalt 307 per­so­ner bor i sock­nen 1953, och de all­ra fles­ta job­bar med jord­bruk. Av indu­stri finns bara en mind­re kvarn och såg, en smi­des­verk­stad och en bil­verk­stad, och dess­utom två mat­af­fä­rer. När det väl var beslu­tat att Ran­stads­ver­ket skul­le byg­gas, bör­jar AB Ato­me­ner­gi genast köpa upp går­dar och mark i när­he­ten. En del infor­ma­tion om hur det gick till när går­dar­na i Häggum köp­tes upp har sam­man­ställts av en stu­die­cir­kel som Häggums hem­bygds­för­e­ning höll 2008–2009.

Den 11 juni 1958 sam­man­kal­las mar­kä­gar­na till ett infor­ma­tions­mö­te i Häggums sko­la, och ett annat stormö­te hålls den 7 juli i Skul­torp. Den 21 okto­ber sam­ma år får berör­da mar­kä­ga­re hem ett för­slag på vär­de­ring som sedan ska lig­ga till grund för för­sälj­ning – och nu har de bara lite drygt tio dagar på sig att ta ställ­ning till vär­de­ring­en och för­sälj­ning av går­dar som kanske bru­kats i generationer. 

Som Ni redan kän­ner till, pla­ne­rar AB Ato­me­ner­gi att inkö­pa mark i Häggum och Brunnhem bl a av Eder. Bola­get har låtit vär­de­ra alla fas­tig­he­ter som kan ifrå­ga­kom­ma för inköp genom agro­nom T Bjern­hed och skogs­mäs­ta­re V Bon­des­son. Vär­de­ring­en har vad beträf­far fast egen­dom som till­hör Eder givit föl­jan­de resul­tat: .….….….….….… kr. Om ni god­tar den­na vär­de­ring som under­lag för att bestäm­ma köpe­sum­man vid en för­sälj­ning av ovan angiv­na fas­ta egen­dom till bola­get, kom­mer bola­get inom kort att taga kon­takt med Eder för att upp­rät­ta köpekontrakt. 

Jag vore tack­sam om jag senast tis­da­gen den 4 novem­ber 1958 kun­de få upp­gift från Eder huruvi­da Ni god­ta­ger ovanstå­en­de vär­de­rings­be­lopp. Här­för kan lämp­li­gen använ­das bifo­ga­de for­mu­lär. Hög­akt­nings­fullt M Silfverstolpe 

Ombuds­man i AKTIE­BO­LA­GET ATOMENERGI

Höberg var en liten gård i Häggums soc­ken som köp­tes upp när Ran­stads­ver­ket skul­le bör­ja bry­ta uran i Bil­ling­en. Idag finns bara husen kvar. Den här bild­se­ri­en visar det sista årets verk­sam­het på går­den, 1959–60.
Foto: May Hägg­stam / Väs­ter­göt­lands museum.

Fle­ra av de berör­da bön­der­na i Häggum var fack­ligt enga­ge­ra­de och kopp­lar in Riks­för­bun­det Lands­byg­dens Folk för att skö­ta för­hand­ling­ar­na, och vär­de­ring­ar­na höj­des i många fall betyd­ligt från AB Ato­me­ner­gis ursprung­li­ga erbju­dan­de. I alla kon­trakt som sen skrevs fanns hotet om tvångs­köp med, genom for­mu­le­ring­en ”För und­vi­kan­de av expro­pri­a­tion har föl­jan­de upp­gö­rel­se träf­fats…”. 862 hek­tar skogs- och åker­mark för­vär­va­des. Häggums Hem­bygds­för­e­nings genom­gång visar att det var totalt 33 går­dar som helt eller del­vis köp­tes upp av AB Ato­me­ner­gi, något som berör­de 113 per­so­ner – allt­så en tred­je­del av sock­nens befolk­ning. En del flyt­ta­de där­i­från, en del flyt­ta­de till nya hus i områ­det, en del anställ­des på Ran­stads­ver­ket.  Fle­ra bön­der fick erbju­dan­de om att arren­de­ra sina går­dar tills vida­re, någ­ra av des­sa arren­de­av­tal gäl­ler fort­fa­ran­de idag. 

– Jag har sålt mitt till Ran­stad berät­tar för­re lant­bru­ka­ren, nume­ra snic­ka­ren, Fol­ke Lar­s­son som bor intill det bli­van­de kalk­brot­tet. Bonings­hu­set och tom­ten har han dock kvar. – Jag är nöjd, kon­sta­te­rar han. Bild på utklipp från SLA från slu­tet av 50-talet.
När mar­ken väl är upp­köpt och AB Ato­me­ner­gi fått kon­ces­sions­be­slut för uran­bryt­ning byggs en modern anlägg­ning i Ran­stad i topp­fart. I april 1960 var fyra barac­ker för arbe­ta­re kla­ra, samt en kon­tors­ba­rack och en mat­sals­ba­rack. Även dag­brott och övri­ga anlägg­ning­ar byggs.
Fak­taru­ta: Uranrikezonen

Lager­följ­den vid Bil­ling­en-Fal­byg­den är de klas­sis­ka för väst­gö­ta­ber­gen: längst ner finns urber­get, sedan kom­mer sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer och på top­pen dia­bas. Vid Ran­stad, och på Fal­byg­den i övrigt, lig­ger kalk­stenslag­ret som en pla­tå mel­lan ber­gen och det som syns som berg är egent­li­gen bara ler­skif­fer­lag­ret och diabasen. 

Vid dag­brott­tet i Ran­stad var man först tvung­en att ta bort ett lager med jord och morän ovan på kalk­ste­nen, sedan ta bort kalk­ste­nen och till sist ett topp­la­ger från alun­skif­fern med låg uran­halt innan man kom till den del där det var hög uran­halt. Det här kal­las uran­ri­ke­zo­nen och är 3,6 meter tjockt, och här var uran­hal­ten 300g/ton.

”Vi tyck­te alli­hop att det vi gjor­de i Ran­stad var oer­hört viktigt”

1963 söker sig en ung Rolf Hol­mqvist till Ran­stad, direkt efter mili­tär­tjänst­gö­ring­en inom Flot­tan. Han kom­mer att bli verk­stads­chef och fle­ra årtion­den sena­re under avveck­lings­pe­ri­o­den job­ba som konsult.

– Ran­stads­ver­ket var ett omta­lat stäl­le i Sve­ri­ge på den tiden, kan man säga. Det var en av de störs­ta bygg­ar­bets­plat­ser­na, och av över 30 sökan­de var det jag som fick job­bet! Jag var då 21 år gam­mal. Det var väl för att jag var utbil­dad på alla de här maski­ner­na, det var inte så van­ligt på den tiden. De hade en verk­stads­lo­kal som de hade byggt upp där ute, där det fanns svarv, fräs, kipp­hy­vel, borr­ma­skin och annat.

– Förs­ta vec­kan i novem­ber 1963 bod­de jag på järn­vägs­ho­tel­let i Sten­storp, det är nume­ra rivet. På fre­dags­kväl­len när jag åkte hem till mina för­äld­rar i Habo sköts pre­si­dent Ken­ne­dy, det är något jag minns väl­digt väl. Dess­förin­nan hade det varit Kubakri­sen med kärn­va­pen på väg till Kuba från Ryss­land, och hela sam­häl­let var lite i oro. Då tyck­te vi alli­hop att det vi gjor­de i Ran­stad var oer­hört vik­tigt. Det var något som skul­le för­sva­ra Sverige.

Del av den meka­nis­ka verk­sta­den på Ran­stads­ver­ket, där Rolf Hol­mqvist bör­ja­de arbe­ta som 21-åring.

För jord­bruks­sam­häl­let i Häggum, som inte haft någon indu­stri alls att tala om tidi­ga­re, var det en stor kon­trast med den moder­na och inter­na­tio­nel­la mil­jö som Ran­stad betyd­de. För att byg­ga en så avan­ce­rad anlägg­ning behöv­des exper­tis utifrån. 

– 1964 fanns det en anlägg­nings­by till väns­ter om sto­ra vägen, med sju hus och en mat­sal. Där bod­de många anställ­da som kom från hela värl­den: det var frans­män, det var eng­els­män, det fanns ame­ri­ka­ner, det var tys­kar. Det var en käns­la av Klon­dy­ke där ute, väl­digt spän­nan­de, berät­tar Rolf Holmqvist.

Upp­le­vel­sen om att värl­den kom till Ran­stad delas ock­så av Ann-Marie Brandt, som bör­ja­de job­ba här i mit­ten av 1970-talet.

– Jag job­ba­de med rit­ning­ar på Ran­stad, och med oli­ka infor­ma­tions­ma­te­ri­al. Jag tänk­te först att her­re­gud, åka dit ut på lan­det när jag tidi­ga­re job­bat inne i stan i Sköv­de och kun­nat gå till mitt jobb på fem minu­ter och äta lunch på restau­rang­er. Men de hade en per­so­nal­buss som åkte runt och häm­ta­de alla anställ­da. De lade om sling­an så jag behöv­de bara gå ut genom dör­ren. Sen blev man avsläppt där ute, och jag sat­te mig bakom mitt skriv­bord och tit­ta­de ut på kos­sor som beta­de utan­för fönst­ret. Men när jag sedan vän­der mig om, då är det all värl­dens språk som talas, det var inter­na­tio­nellt med både anställ­da och många oli­ka besö­ka­re. För min del blev det en helt annan upp­le­vel­se än vad jag trod­de – jag kom ut i värl­den istäl­let för att kom­ma ut på bondvischan!

Klic­ka för stör­re bil­der. Övre: Anne-Marie Brandt läm­na­de ett arbets­liv i stan (Sköv­de) för att möta värl­den ute i Häggum. Ned­re: Per­so­nal­bus­sen som ploc­ka­de upp anställ­da utmed en slinga var­je morgon.

Anlägg­ning­en på Ran­stad kun­de delas in i fle­ra delar:

  • 1. Dag­brott
  • 2. Grov­kross­an­lägg­ning
  • 3. Silo­an­lägg­ning
  • 4. Sov­rings­verk
  • 5. Kross- och siktanläggning
  • 6. Mog­nings­la­ger
  • 7. Lak­verk
  • 8. Jon­by­te­ri, väts­ke­extrak­tions- och uranfällningsanläggning

Dess­utom fanns det and­ra bygg­na­der, en olje­cistern, verk­stä­der, brand­sta­tion, kon­tor, per­so­na­lan­lägg­ning och vat­ten­verk, bland annat. 

1
Dag­brott
2
Grov­kross­an­lägg­ning
3
Silo­an­lägg­ning
4
Sov­rings­verk
5
Kross och siktanläggning
6
Mog­nings­la­ger
7
Lak­verk
8
Jon­by­te­ri, väts­ke­extrak­tions- och uranutfällningsanläggning

Dag­brot­tet hade två gre­nar, som sträck­te sig en kilo­me­ter i var­de­ra rikt­ning­en. I dag­brot­tet behöv­de man först fri­läg­ga kalk­ste­nen, som sedan spräng­des bort. Även den övre delen av alun­skif­fern som inte hade hög uran­halt bor­ra­des eller spräng­des bort. Från dag­brot­tet trans­por­te­ra­des skif­fern i en 1,3 kilo­me­ter lång tun­nel under jord till en grov­kross under mark. Två tunn­lar löp­te paral­lellt, en för frakt från dag­brot­tet och en för retur av bergstruc­kar­na. Grov­kros­sen låg 30–40 meter ner, till­räck­ligt djupt för att den skul­le kun­na för­ank­ras i urberget. 

Från grov­kros­sen gick skif­fern på band upp till silon, en bygg­nad som för många blev en sym­bol för Ran­stad. Den var 62 meter hög, och från top­pen hade man utsikt ända till Horn­bor­ga­sjön. Skif­fern som kom från dag­brot­tet var inte helt ren. Den inne­höll en del kalk­sten, bland annat från orsten, lin­ser med kalk som finns inne i skiffern.

– Det som hän­de i sov­rings­ver­ket var en intres­sant pro­cess. Där för­sök­te man skil­ja kalk­sten från skif­fer, berät­tar Rolf Holmqvist. 

Klic­ka för stör­re bil­der. Övre t.v. dag­brot­tet foto­gra­fe­rat från tor­net på gräv­ma­ski­nen Märt­ha. Övre t.h. Förs­ta pal­len fri­lagd och kalk­stenslag­ret är klart att spräng­as för att kom­ma åt “uran­skif­fern”. Ned­re t.v. Grov­kros­sen som var för­ank­rad i berg­grun­den 60 meter under jord. Ned­re t.h. Silon med trans­port­gång­en från grov­kros­sen i för­grun­den. Den lil­la silon till höger var en fingods- och stybbsilo.
Klic­ka för stör­re bil­der. Övre t.v. Silon med trans­port­gång­ar och den mind­re stybb­si­lon. Övre t.h. Från silon trans­por­te­ra­des sedan rågod­set vida­re till mine­ral­be­red­ning i sov­rings­ver­ket. Ned­re t.v. Kross­pla­nen i sov­rings­ver­ket med slag­kros­sar. Kon­troll­rum­met uppe till väns­ter i bild. Ned­re t.h. Arvid Nils­son i sov­rings­ver­kets kontrollrum.

– Kalk­sten är något tyng­re än alun­skif­fer. Genom att blan­da vat­ten med myc­ket fin­mald mag­ne­tits­lig fick man en den­si­tet i badet som fick kalk­ste­nen att sjun­ka och skif­fern att fly­ta. Men den pro­ces­sen kun­de bara behand­la styc­ken som hade en viss stor­lek. Så allt som var fina­re än, säg 15 mil­li­me­ter, fick man föra undan som avfall. Det var vik­tigt att det inte kom med kalk­sten, för det påver­ka­de lak­nings­pro­ces­sen senare.

– Efter sov­rings­ver­ket gick den ren­tvät­ta­de skif­fern till oli­ka kross­ning­ar och helst skul­le man kom­ma ner till två mil­li­me­ter. Det är pre­cis som att bryg­ga kaf­fe. Om man bryg­ger hela kaf­fe­korn blir det inte myc­ket som kom­mer ut. Och är det för fint, för myc­ket damm, så sät­ter det sig och vatt­net rin­ner inte igenom. 

Det blev en ovän­tat omfat­tan­de han­te­ring att ta vara på allt damm och sedan depo­ne­ra det.

Efter kross­ver­kets sov­ring och sikt­ning ham­na­de skif­fern på mog­nings­lag­ret där det låg i cir­ka tre veckor.

Där­ef­ter trans­por­te­ra­des det till lak­ver­ket, fyra bas­säng­er på 25x25 meter, fem meter dju­pa. Här rin­ner sva­vel­sy­ra genom skif­fern och tar upp ura­net. Lak­ning­en var en kom­plex pro­cess som följ­de ett strikt sche­ma, där var­je lak­cy­kel omfat­ta­de fyra dygn. Slut­li­gen ham­na­de lakväts­kor­na i en anlägg­ning som het­te jon­by­te­ri­et, där ura­net utvanns. Det utvun­na ura­net var ett gult pul­ver – sam­ma färg som gurk­me­ja unge­fär. Det för­va­ra­des i de klas­sis­ka stål­fa­ten med sym­bo­len för radi­o­ak­tivt mate­ri­al utanpå.

– I alun­skif­fer­lag­ret fanns det från bör­jan tre kilo uran per kvadrat­me­ter. Av det kun­de vi utvin­na två kilo. Men från att vi fått in skif­fern på anlägg­ning­en till det att vi hade utvun­nit ura­net så hade vi tap­pat hälf­ten på vägen, berät­tar Rolf Holmqvist.

Lak­res­ter­na depo­ne­ra­des i lak­rest­om­rå­det. Det låg lite syd­väst om indu­stri­om­rå­det, och omfat­ta­de unge­fär 25 hek­tar. Det bestod av en depo­ni med omgi­van­de dam­mar och diken. Vid lak­rest­om­rå­det lades totalt 1,7 mil­jo­ner avfall, varav 220 ton är uran.

Klic­ka för stör­re bil­der. Övre t.v. Lak­ver­ket till väns­ter i bild. I bak­grun­den, bakom neut­ra­li­se­rings­ver­ket till höger i bild, skym­tar utlast­nings­kra­nen vid mog­nings­lag­ret. Övre t.h. Lak­rest­om­rå­det med pump­hus och dam­mar. Ned­re t.v. Ned­re t.h. Lak­rest­om­rå­det idag med Ran­stads­ver­ket längst till höger i bild.
När Ran­stads­ver­ket star­ta­de i augusti 1965 hade kost­na­den för byg­get så långt varit 145 mil­jo­ner – mot­sva­ran­de 1,6 mil­jar­der i dagens penningvärde.

Drift och nedläggning

När Ran­stads­ver­ket star­ta­de i augusti 1965 hade kost­na­den för byg­get så långt varit 145 mil­jo­ner – mot­sva­ran­de 1,6 mil­jar­der i dagens penningvärde. 

1965 fanns 135 anställ­da. Vid invig­nings­fes­ten använ­des sko­pan till den enor­ma gräv­ma­ski­nen som kal­la­des Märt­ha som scen – den rym­de ju 12 kubik­me­ter. Redan vid star­ten hade världs­lä­get för­änd­rats radi­kalt när det gäll­de till­gång­en på uran, och de för­ut­sätt­ning­ar som fanns på mark­na­den när beslu­tet togs i slu­tet av 1950-talet gäll­de inte läng­re. Pri­set på uran var nu så lågt att det inte fanns någon lön­sam­het i Ran­stad. 1968 under­teck­nar dess­utom Sve­ri­ge icke-sprid­nings­av­ta­let, ett före­drag om att för­hind­ra sprid­ning­en av kärn­va­pen. Den svens­ka lin­jen över­ges som stra­te­gi, och man över­går till lätt­vat­ten­re­ak­to­rer där bräns­let mås­te importeras.

Klic­ka för stör­re bil­der. Invig­ning­en av Ran­stads­ver­ket med Märt­has sko­pa som scen. Märt­ha var den sto­ra gräv­ma­ski­nen i dag­brot­tet, Euro­pas störs­ta av sitt slag på den tiden.
Klic­ka för stör­re bil­der. Utvun­net uran, även kal­lat “Yel­low Cake” i tun­nor för uttransport.

Under drifts­pe­ri­o­den kör­des anlägg­ning­en inte fullt ut, utan på 2/7 eller 3/7 av kapa­ci­te­ten. Pro­duk­tio­nen fort­sat­te fram till 1969, och fun­ge­ra­de i stort sett bra, trots en del mind­re pro­blem längs vägen: skif­fern frös fast i silon på vin­tern någon gång ibland, det var svårt att han­te­ra allt damm från sov­rings­ver­ket, och det fanns pro­blem med mog­nings­pro­ces­sen innan lak­ning­en. När­ma­re 200 ton uran pro­du­ce­ra­des i alla fall 1965–69. I mit­ten av 1969 bestäm­des att pro­duk­tio­nen skul­le läg­gas ner och anlägg­ning­en bara använ­das för utveck­ling. När beslu­tet kom hade Rolf Hol­mqvist flyt­tat från verk­stads­job­ben in på kon­struk­tions­kon­to­ret och bli­vit chef.

– Det blev en hel annan ska­la när man lade ner utvin­ning­en, från ett hund­ra­tal per­so­ner till trettiotalet. 

Efter 1969 tit­tar man på oli­ka sätt att utö­ka använd­ning­en av alun­skif­fern till annat än bara uran. 1972 mins­kas stats­an­sla­get och Vat­ten­fall, LKAB och Boli­den går in med peng­ar för att fort­sät­ta verk­sam­he­ten. Vid sam­ma tid så hän­der något på världs­mark­na­den – näm­li­gen att uran­pri­set åter­i­gen sti­ger. Kanske kan det änt­li­gen bli lön­samt med bryt­ning av uran i Ranstad?

Ett urval av bil­der från åren då Ran­stads­ver­ket var i drift för uran­fram­ställ­ning (1965–1969). Klic­ka på bil­der­na för stör­re vy samt bildtexter
Den­na pre­sen­ta­tions­film om Ran­stads­ver­ket är från mit­ten av 1970-talet. Var obser­vant på att fil­men gjorts av de dåva­ran­de ägar­na (Ran­stads Skif­fer­ak­tie­bo­lag) i syf­te att visa för­de­lar­na med ura­nut­vin­ning — så inne­hål­let och bus­ka­pet är gans­ka vinklat.
Vi fort­sät­ter berät­tel­sen om Ran­stads­ver­kets histo­ria i näs­ta artikel.
Läs del 2

IAEA (Inter­na­tio­nal Ato­mic Ener­gy Agency)

IAEA är För­en­ta Natio­ner­nas (FN:s) ato­me­ner­gi­or­gan. IAEA har två huvud­upp­gif­ter. Den ena är att kon­trol­le­ra att kär­näm­nen som är avsed­da för fred­ligt bruk inte används för mili­tä­ra ända­mål (se Icke-sprid­nings­för­dra­get). Den and­ra är att ge råd och tek­nisk hjälp inom kär­ne­ner­gi­om­rå­det och ver­ka för att kär­ne­ner­gin används för fred­li­ga ändamål.

Icke-sprid­nings­för­dra­get

För­dra­get om icke-sprid­ning av kärn­va­pen (NPT) är ett inter­na­tio­nellt avtal som Sve­ri­ge, lik­som de fles­ta and­ra län­der, har under­teck­nat. I för­dra­get för­bin­der vi oss bland annat att för­hind­ra att kär­näm­ne kom­mer till använd­ning för till­verk­ning av kärn­va­pen. Det­ta åta­gan­de veri­fie­ras av det inter­na­tio­nel­la ato­me­ner­gi­or­ga­net, IAEA. Se Kär­näm­nes­kon­troll. För­dra­get träd­de i kraft den 5 mars 1970.

Kär­nav­fall

Kär­nav­fall är radi­o­ak­tivt avfall som bil­das i kärn­kraft­verk och and­ra kärn­tek­nis­ka anläggningar.

Kär­nav­fall defi­nie­ras i kärn­tek­ni­kla­gen som:
a) använt kärn­bräns­le som har pla­ce­rats i slutförvar,
b) radi­o­ak­tivt ämne som har bil­dats i en kärn­tek­nisk anlägg­ning och som inte har fram­ställts eller tagits ur anlägg­ning­en för att använ­das i under­vis­nings- eller forsk­nings­syf­te eller för medi­cins­ka, jord­bruks­tek­nis­ka eller kom­mer­si­el­la ändamål,
c) mate­ri­al eller annat som har till­hört en kärn­tek­nisk anlägg­ning och bli­vit radi­o­ak­tivt för­o­re­nat samt inte läng­re ska använ­das i en sådan anlägg­ning, och
d) radi­o­ak­ti­va delar av en kärn­tek­nisk anlägg­ning som avvecklas.

Kärn­tek­nisk anläggning

Sam­man­fat­tan­de benäm­ning på anlägg­ning­ar där man utvin­ner kär­ne­ner­gi (kärn­kraft­verk), till­ver­kar kärn­bräns­le, upp­ar­be­tar kärn­bräns­le eller han­te­rar eller lag­rar kär­nav­fall. Även forsk­nings­re­ak­to­rer räk­nas hit.

Kär­näm­ne

Kär­näm­ne är en benäm­ning som fram­för allt används i lag­text för uran, plu­to­ni­um, tori­um eller för­e­ning i vil­ken sådant ämne ingår, som används eller kan använ­das för att utvin­na kär­ne­ner­gi. Benäm­ning­en används ock­så till använt kärn­bräns­le som inte har pla­ce­rats i slutförvar.

Kär­näm­nes­kon­troll

Kon­troll av kär­näm­nen för att säker­stäl­la att de endast används för fred­li­ga ända­mål. Kär­näm­nes­kon­troll utförs av IAEA, Euro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Radi­o­ak­tivt avfall

Alla rest­pro­duk­ter som avger joni­se­ran­de strål­ning. Radi­o­ak­tivt avfall finns i använ­da brand­var­na­re, i avfall från sjuk­hus, indu­stri­er och forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner samt i använt kärn­bräns­le. Gemen­samt är att det hand­lar om avfall som inne­hål­ler radi­o­ak­ti­va ämnen.

Uran (U)

Ett radi­o­ak­tivt grun­däm­ne (nr. 92 i peri­o­dis­ka syste­met). Det finns oli­ka iso­to­per av uran och även des­sa är radi­o­ak­ti­va. Uran före­kom­mer i många mine­ra­ler och fyn­dig­he­ter­na är sprid­da över stör­re delen av jor­den. Uran-235 är den iso­top som är van­li­gast att använ­da för att fram­stäl­la kärn­bräns­le eftersom den är lätt att klyva.

Den­na arti­kel är ska­pas med medel från: