22 mars 2024 | Text: Anna Ber­gen­gren | Nuti­da foton & film: Hen­rik Theodorsson

Som en värld för sig låg det gam­la Lug­nås vid det nit­ton­de sek­lets inbrott, men redan nu är den egen­ar­ta­de kul­tu­ren, vil­ken spun­nits ut från en säre­gen näring och satt sär­mär­ke på ort och folk, nära för­svun­nen. Där­av åter­står endast åld­rigt mate­ri­el och vad de gam­la i sitt min­ne beva­rat. Men des­sa gam­la dö bort och då den sis­te av dem göm­mes i mul­len, sli­tes det sista bla­det ur Lug­nås oskriv­na kul­tur­histo­ria. Skall det gam­la Lug­nås där­med vara bor­ta för all­tid?

Utdrag ur pam­flett ”Inbju­dan till teck­ning av bidrag för anlägg­ning av Lug­nås min­nes­fjäll”, skri­vet av J. A. Ekelöf 1932.

Redan på 1920-talet såg sta­tions­fö­re­stån­da­ren i Lug­nås, den excent­ris­ke J. A. Ekelöf, poten­ti­a­len med att omvand­la indu­stri­histo­ri­en till besöks­mål för turis­ter. Allt som behöv­des var envis­het, ett brin­nan­de byg­de­in­tres­se, en mar­kä­ga­re som vil­le säl­ja sin mark med ned­lag­da gru­vor, stöd från diver­se pro­mi­nen­ta her­rar, och så… peng­ar såklart. Här är berät­tel­sen om hur Qvarnstens­gru­van Min­nes­fjäl­let blev en vis­nings­gru­va som lever än idag.

Äld­re vykort med motiv från en av kvarnstens­brot­ten på Lug­nås­ber­get, date­rat 1902. Foto: H J Peters­son / Järnvägsmuseet

Från mun­kar till industri

1147 kom det någ­ra mun­kar resan­de för­bi Väs­ter­göt­lands nord­li­gas­te pla­tå­berg– Lug­nås­ber­get. Mun­kar­na till­hör­de Cister­ci­ensor­den, som eta­ble­rats i Frank­ri­ke bara fem­tio år tidi­ga­re. Till Sve­ri­ge kom klos­teror­den 1143 till Alvast­ra i Öster­göt­land, och straxt där­ef­ter till Lurö ute i Vänern. Mun­kar­na som pas­se­ra­de Lug­nås kom säkert från Lurö. Åtminsto­ne en av dem mås­te haft utomor­dent­li­ga kun­ska­per i geo­lo­gi, för de lade mär­ke till att urber­get just här var utsatt för en spe­ci­ell typ av kemisk vitt­ring – kao­lin­vitt­ring. Kort sagt bety­der det att det annars så hår­da ber­get luck­rats upp, och bli­vit mju­ka­re. Det med­för­de att ste­nen fick ide­a­lis­ka egen­ska­per som kvarnsten. Mun­kar­na hade under en kort peri­od ett enkelt klos­ter på ber­get men fort­sat­te vida­re redan 1150, bland annat för att grun­da klost­ret i Varn­hem. Men under åren på Lug­nås­ber­get utveck­la­de mun­kar­na kvarnstens­till­verk­ning­en, och lade där­med grun­den för den indu­stri som skul­le kän­ne­teck­na områ­det i 800 år.

Idag ser vi spår efter så många som 600 dag­brott runt ber­get, 55 gru­vor och kilo­me­ter­långa högar med skrot­sten. De förs­ta århund­ra­de­na efter mun­kar­na bröts kvarn­ste­nen mest av bön­der, som en bisyss­la. Men på 1800-talet utveck­la­des det till en stor­in­du­stri och huvud­nä­ring. Det var nu som man bör­ja­de bry­ta under jord, i gru­vor. I slu­tet av 1800-talet fanns runt 100 sten­hug­ga­re, och med alla kring­funk­tio­ner var kanske så många som 800 män­ni­skor knut­na till kvarnstens­bryt­ning­en. För­u­tom den höga kva­li­tén på ste­nen så betyd­de när­he­ten till Vänern myc­ket för möj­lig­he­ter­na till export – och kvarn­ste­nar från Lug­nås har ham­nat så långt bort som i USA, Ryss­land och Tur­ki­et! Järn­vä­gen kom till Lug­nås 1889 och var även den vik­tig för exporten.

Det var ett hårt arbe­te, och när det på 1880-talet fanns fyra gång­er så många änkor som änke­män på Lun­g­ås­ber­get myn­ta­des begrep­pet ”änkor­nas berg”. Dric­kan­det på Lug­nås­ber­get var ock­så en histo­ria för sig, och något som gjor­de byg­den känd vida omkring. I Svens­ka turist­för­e­ning­ens års­bok 1898 beskrivs Lug­nås, och spe­ci­ellt supan­det, så här:

Maten är för ”fjällakär’n” blott halfva födan. Han dric­ker myc­ket och ofta, ty dels alst­ras törst af hans arbe­te och dels hör väl det ymni­ga dric­kan­det till de gam­la inro­ta­de vanor­na. I för­må­gan att dag­li­gen inmun­di­ga sto­ra kvan­ti­te­ter öl eller svag­dric­ka är kvarnsten­hug­ga­ren svår att överträffa.”

Nära 800 år av kvarnsten­bryt­ning får ett abrupt slut. 1918 huggs sista kvarn­ste­nen, och 1920 säljs den sista. Kvar­nar­na upp­hör näs­tan helt att exi­ste­ra, och där det mals används konst­gjor­da kvarn­ste­nar istäl­let. Kvar på slutt­ning­ar­na lig­ger hund­ra­tals kvarnsten­säm­nen, påbör­ja­de och uthugg­na ste­nar, som plöts­ligt inte kan säljas.

Dag­brott i Lug­nås soc­ken, cir­ka 1890–1900. Foto: Hjal­mar Peters­son / Väs­ter­göt­lands muse­um. Klic­ka för stör­re bild.
Lil­la Lugnås-ordlistan
  • Fjäll: sten­brott i Lugnås
  • Fjälla­karl: arbe­tar­na i fjället
  • Koll: ett själv­stän­digt arbets­lag på 8–10 personer
  • Lug­nå­sa­re: boen­de på Lugnåsberget
  • Lug­nås­dric­ka: ett starkt, hem­bryggt öl, vars recept är helt borta.
  • Ste­na­pac­ka­re: geologer/ pale­on­to­lo­ger som leta­de efter fossil
  • Under­hack: gru­va
  • Över­hack: dag­brott
Käl­la: ”Språ­ket i Fjäl­let”, av Hol­ger Buent­ke och Ing­mar Bei­ron, 2007
Fak­taru­ta: Lug­nås­ber­gets geologi

Lug­nås­ber­gets lagerföljd

”Så långt som geo­lo­gisk forsk­ning nått, är Lug­nås­ber­get känt”, mena­de J.A. Ekelöf att en sam­ti­da tysk geo­log sagt. Lugnåsberget är ett av de mins­ta platå­bergen i Väs­ter­göt­land. Att Lugnåsberget är förhållandevis litet beror på att det sak­nar det skyd­dan­de diabastäcke som många av de and­ra platåbergen har. Det innebär att det inte fun­nits något natur­ligt skydd mot vitt­ring och ero­sion av ber­gets sedimentära bergar­ter och därför finns nu i stort sett bara det unders­ta lag­ret, den kam­bris­ka sand­ste­nen, kvar.

Berg­grun­den runt och under Lugnåsberget består av något som kal­las ”förgnejsad gra­nit”. Gra­ni­ten bil­da­des i jord­skor­pan för runt 1,7 mil­jar­der år sedan. Därefter omvand­la­des gra­ni­ten till en gnejs då kon­ti­nent­plat­tor kol­li­de­ra­de för unge­fär en mil­jard år sedan. För cir­ka 600 mil­jo­ner år sedan inträffade en lång peri­od av vitt­ring och ero­sion av berg­grun­den, som ska­pa­de ett flackt, nästan plant, land­skap – det vi kal­lar pene­plan. Ovan­på det bil­da­des sedan platåbergen i Västergötland.

När gra­ni­ten blev till gnejs vid kontinent­kollisionen för en mil­jard år sedan så påverk­ades en del av gnej­sen (0,5 – 1,5 m) av något som kal­las kao­lin­vitt­ring. Det gjor­de att dess sammansättning blev lämplig till just kvarn­stenar! På 1800-­ta­let bör­ja­de man gräva sig in i ber­gets slutt­ning­ar, och gru­vor som den vi kan besö­ka idag vid Qvarnstens­gru­van ska­pa­des. Idag ser vi gnej­sen i gruvgångarna. Strax ovan­på den­na kan man se konglo­me­rat som i sin tur övergår till sand­sten (sand­ste­nen utgör huvud­de­len av väggarna i gruvan).

Böl­je­slags­mär­ken i taket inne i gruvan.

Vid Lug­nås kli­ver man bok­stav­ligt talat in i den geo­lo­gis­ka histo­ri­en. Lugnås­berget med Qvarnstens­gru­van Minnesfjället är en av de få plat­ser­na i lan­det där man fak­tiskt kan stå inne i ber­get och se kon­tak­ten mel­lan urber­get (pene­pla­net) och sand­ste­nen (det första av de sedimentära bergar­ter­na). Inne i gru­van syns spår efter tidi­ga livs­former. Dju­ren som lev­de på sand­bott­nen i det for­na grun­da havet har lämnat avtryck efter sig i form av spår­fos­sil. Här finns spår efter tro­li­ga mane­ter, tri­lo­bi­ter och and­ra led­djur. I det grun­da havet bil­da­des ock­så böljeslagsmärken på sand­bott­nen vil­ka idag kan ses underifrån i gru­vans tak.

Hundupp­fö­da­re, hem­bygds­fors­ka­re, idealist…

Bland des­sa has­tigt kvar­läm­na­de kvarnsten­säm­nen går en man under 1920-talet sina dag­li­ga hund­pro­me­na­der, och upp­rörs över hur snabbt min­net av den for­na indu­strin hål­ler på att fal­la i glöms­ka. Johan Alfred Ekelöf heter han — sta­tions­fö­re­stån­da­re vid Lug­nås sta­tion, en karak­tär utö­ver det van­li­ga och dess­utom sär­de­les hem­bygds­in­tres­se­rad. Den idéri­ke man­nen bör­jar genast tän­ka — hur kan man beva­ra spå­ren efter kvarnsten­bryt­ning­en och berät­ta histo­ri­en om hur det­ta lil­la berg en gång expor­te­rat ste­nar ut i värl­den? För att kom­ma vida­re i frå­gan tar Ekelöf kon­takt med inten­dent San­frid Welin på länsmu­se­et i Ska­ra i bör­jan av 1930-talet, och här bör­ja­de det hän­da saker.

Men vem var egent­li­gen J. A. Ekelöf? I Lug­nås hem­bygds­för­e­nings med­lems­blad 1992 beskri­ver Berit Hange Pers­son honom: ”Det var en man kun­nig på många områ­den och intres­se­rad av allt i sin omgiv­ning. Sålun­da var han hem­bygds­fors­ka­re – Min­nes­fjäl­lets grun­da­re – för­fat­ta­re – före­drags­hål­la­re – foto­graf-teck­na­re – juri­diskt små­kun­nig – upp­fin­na­re – djur­vän – hundupp­fö­da­re – fri­lufts­män­ni­ska – ide­a­list – nyk­te­rist – kanske ett stort ori­gi­nal, som många gång­er hade svårt att lyc­kas då sam­ti­den inte för­stod honom, han var med sina idéer före sin tid. Myc­ket av sin ledi­ga tid gick eller cyk­la­de J. A. Ekelöf omkring i våra byg­der (…) klädd i bei­ge spets­byx­or, lin­da­de ben, tun­na skor och bomull­ska­vaj. Han var smärt, vig, lite senig, hade grått pipskägg, som han gär­na tog i då han pra­ta­de.

Ekelöf föd­des 1866 i Vara kom­mun, som son till en sol­dat. Han bor först en peri­od i Otterstad i Lid­kö­ping där han arbe­tar som skri­va­re, och flyt­tar sen till Björ­sä­ter i Lug­nås 1890 till­sam­mans med sin hust­ru Mat­tis. De får två barn, varav den ena dör i tju­go­års­ål­dern i en olyc­ka, och den and­ra blir tand­lä­ka­re. Ekelöf arbe­tar i Lug­nås som sta­tions­fö­re­stån­da­re fram till pen­sio­nen 1931, och bor kvar fram till sin död 1956. Här såg han kvarn­ste­nar­na kom­ma ner till sta­tio­nen och trans­por­te­ras för vida­re för­sälj­ning, i peri­o­der i så tät tra­fik att det las­ta­des både dag och natt med sta­tio­nens lyft­kvarn. Han utveck­la­de till och med spe­ci­el­la broms­klos­sar för vag­nar­na, och även en spe­ci­ell våg där kvarn­ste­nar­na väg­des. Det blev nog en påtag­lig tyst­nad på sta­tio­nen när kvarns­ten­sin­du­strin upp­hör­de 1920.

Sta­tions­fö­re­stån­da­re J.A. Ekelöf, grun­da­re till Lug­nås Qvarnstens­gru­va. Utnämt till årets arbets­livs­mu­se­um 2012. Klic­ka för stör­re bild.

Ekelöf var djur­vän och hundupp­fö­da­re. De hun­dar han hade väck­te helt säkert en del upp­märk­sam­het – grand danois. I ett av hans beva­ra­de brev skri­ver Ekelöf att han pre­cis varit på en hundut­ställ­ning där han var doma­re, och fle­ra av de böc­ker han skri­ver hand­lar om djur och hus­djurs­sköt­sel. Han var på många sätt enga­ge­rad i djur­skydd – de brev­pap­per han använ­der är märk­ta Svens­ka djur­skydds­vän­ners andels­för­lag men om det är Ekelöf själv som står bakom för­la­get är osagt.

Som för­fat­ta­re gav han ut ett tju­go­tal böc­ker, många med sig­na­tu­ren ”Fred Eke”. När man läser hans tex­ter slås man av att han var en myc­ket duk­tig skri­bent, som verk­li­gen kun­de måla upp mil­jön och livet på Lugnåsberget.

”Den, vil­ken lik­som jag varit med, då det gam­la Lug­nås fanns till, den som vand­rat i fjäl­len, sett arbe­tet där och haft berö­ring med de gam­la fjäl­la­gub­bar­na, sma­kat Lug­nås­dric­kan och fått inblick i byg­dens egen­ar­ta­de livs­för­hål­lan­den, den mås­te kän­na det som ett behov och en plikt att taga till­va­ra det mesta möj­li­ga av det­ta gam­la, att hind­ra för­gä­ten­he­tens skug­ga att läg­ga sitt oge­nom­träng­li­ga täc­ke där­ö­ver. Redan nu är myc­ket för­gä­tet. Vem i byg­den kän­ner till fjäl­la­gub­bar­nas nomen­kla­tur på sten- och bergar­ter, vem vet, vad röd­hall, skjut­skif­fer, hack­skif­fer, bryt­flok, sand­flok, klock­lod, hår­da revet, sme­te, vit­ling och fles är? (…) Det gam­la har gått. Den gam­la indu­strin är borta.”

Som om allt ovan inte var nog så var han upp­fin­na­re och hade fle­ra patent, och var dess­utom leda­mot i Svens­ka Uppfinnareföreningen.

Lug­nås sta­tion där Ekelöf var före­stån­da­re, foto­gra­fe­rad år 1920. Foto: Väs­ter­göt­lands muse­um. Klic­ka för stör­re bild.

”Det har varit ett fas­ligt tiggeri”

J.A. Ekelöf tog allt­så kon­takt med inten­dent San­frid Welin på länsmu­se­et i Ska­ra för att för­verk­li­ga sina pla­ner på att ska­pa ett muse­um för att beva­ra kvarnstens­bryt­ning­ens histo­ria – ett Min­nes­fjäll. En del av bre­ven dem emel­lan finns beva­ra­de. 1 juli 1932 skri­ver Ekelöf:

”Herr musei­in­ten­dent (…) Jag ber att åter få taga upp frå­gan om åtgär­der till beva­ran­de af före­mål, som ännu fin­nas kvar efter den säreg­na gam­la Lug­nåskul­tu­ren. (…) Nu har jag tänkt att det skul­le vara möj­ligt ej blott att göra såda­na anord­ning­ar vid och i under­hac­ket att det blir bestå­en­de utan äfven att på något sätt få plat­sen skyd­dad för fram­ti­den. Men det kos­tar peng­ar och det är den­na bist­ra omstän­dig­het som kom­mer mig att här fram­stäl­la den frå­gan: kan någon från Forn­min­nes­för­e­ning­en möj­li­gen vara att påräk­na? Skul­le så ej vara, nöd­gas jag söka få till stånd en insam­ling, men det­ta är san­ner­li­gen ej lätt i des­sa tider.”

Sva­ren från Welin finns inte kvar, men brev­väx­ling­en mås­te ha fort­satt och de två träf­fas för att dis­ku­te­ra hur man bäst går till väga. I sep­tem­ber sam­ma år benäm­ner Ekelöf Welin som ”Käre Bro­der” och tac­kar för det senas­te sam­man­träf­fan­det, ”en upp­fris­kan­de och behag­lig efter­mid­dag.” Eklöf skri­ver att han även är i kon­takt med lands­höv­ding­en för att be om hjälp.

Från bör­jan dis­ku­te­ras det att muse­et ska lig­ga i Ska­ra, i när­he­ten av länsmu­se­et. Kan man byg­ga ett konst­gjort ”fjäll” och flyt­ta dit någ­ra av kvarn­ste­nar­na? Ekelöf har under pro­ces­sen kon­takt med en tidi­ga­re Lug­nås­bo, Johan Lind­gren, nume­ra hand­la­re i Höganäs. När Lind­gren var barn sprang han själv mel­lan sten­brot­ten på ber­get, och han prop­sar nu på att muse­et ska lig­ga på Lug­nås. Där­med enas Ekelöf och Welin om att det är ett fri­lufts­mu­se­um, på Lug­nås­ber­get, som är målet.

Lug­nås soc­ken, Lug­nås­ber­get. “Kvarn­ste­nen fin­hug­ges”, 1902. Foto: Emil Almqvist/Västergötlands muse­um. Klic­ka för stör­re bilder.
Skulp­tu­rer i cor­ten­stål levan­de­gör idag histo­ri­en om arbe­tet vid kvarnstens­gru­van. Klic­ka för stör­re bild.

I okto­ber 1932 skri­ver Welin ett offent­ligt yttrande:

”F. sta­tions­in­spek­tö­ren i Lug­nås J. A. Ekelöf, har fram­kas­tat ett för­slag om att beva­ra min­net av den gam­la till­verk­ning­en genom ord­nan­det av ett, vad han kal­lar, Lug­nåsmu­se­um. (…) Under­teck­nad fin­ner det ur kul­tur­histo­isk syn­punkt syn­ner­li­gen önsk­värt, att ett sådant muse­um som det före­slag­na kom­mer till stånd. (…) En annan frå­ga blir huru erfo­der­li­ga medel sko­la anskaffas.”

Ja, var ska peng­ar­na kom­ma från för att ska­pa det­ta muse­um och Min­nes­fjäll för efter­värl­den? Ekelöf bör­jar skic­ka ut brev där man ber om bidrag. Ett av des­sa skic­ka­des till Dok­tor Carl Sah­lin i Djurs­holm som repre­sen­te­rar något som kal­las ”Bergs­han­te­ring­ens vän­ner”: ”Med kän­ne­dom om det intres­se, som Ni, Herr Dok­tor, ägnat forn­min­nes­vår­den vågar jag här­med på upp­drag af inbjud­na å bilag­da lis­ta vän­da mig till Eder med bön om hjälp i vårt före­tag”. Peng­ar kom­mer även från pri­vat­per­so­ner, bland annat skri­ver Ekelöf att en ”Lug­nåspojk läm­nat en grund­plåt på 100 kro­nor” och dess­utom skänkt de gam­la träs­kor han hade när han arbe­ta­de med kvarnstens­bryt­ning­en. Men på det hela går det trögt med insam­ling­en, något som Ekelöf bekla­gar sig över i brev till Welin: ”Och peng­ar­na!!! Ja, det har varit ett fas­ligt tig­ge­ri. Jag har gått illa åt alla Forn­min­nes­för­e­ning­ens hedersle­da­mö­ter och funk­tio­nä­rer. En del, de fles­ta, har gett, men så har vi någ­ra her­rar, som inte ens bevär­di­gat med en rad till svar. Kons­ti­ga hedersle­da­mö­ter.

Ini­från en av gru­vor­na på Lug­nås­ber­get, 1889–1891. Foto: San­frid Welin/Västergötlands muse­um. Klic­ka för stör­re bild.
Idag ger som­mar­job­ban­de gui­der besö­kar­na inblick i histo­ri­en vid Min­nes­fjäl­let. Klic­ka för stör­re bild.

Blädd­ra ige­nom bre­ven J.A. Ekelöf skrev till Musei­in­ten­dent San­frid Welin samt ett ytt­ran­de från Welin angå­en­de ett före­sla­get Lug­nåsmu­se­um. Kor­re­spon­den­sen pågick mel­lan 1 juli 1932 fram till strax innan invig­ning­en i sep­tem­ber 1933. Allt mate­ri­al kom­mer från Väs­ter­göt­lands museums arkiv. 

Min­nes­fjäl­let invigs

En bygg­nads­kom­mit­té träf­fas 20 maj 1933 och fat­tar det slut­gil­ti­ga beslu­tet var anlägg­ning­en ska lig­ga och vad som ska visas fram där. En av de sista gru­vor som var i drift på Lug­nås­ber­get var Äle­ruds­fjäl­let, där mar­ken ägdes av J. A. Hjelm. Man beslu­tar att det är här Min­nes­fjäl­let ska vara, och erbju­der Hjelm 1000 kr för områ­det (man fun­de­ra­de först på Long­bergs gam­la fjäll men det var för dyrt). Som nämnts tidi­ga­re tar det dock tid att sam­la ihop alla peng­ar som behövs, och Hjelm bör­jar tve­ka – men till slut så läg­ger Ekelöf själv ut peng­ar­na under tiden och mar­ken köps. Hjelm anli­tas för att rus­ta upp områ­det till en vis­nings­gru­va. Inför invig­ning­en har Ekelöf letat efter gam­la red­skap och klä­des­plagg att visa, men till sin besvi­kel­se inte hit­tat så många som han velat. Invig­nings­da­tu­met sätts först till den 17 juli 1933, men får skju­tas upp till den 24 sep­tem­ber. Någ­ra av Ekelöfs brev vec­kor­na innan skvall­rar om en inten­siv akti­vi­tet: kvarn­ste­nar häm­tas från and­ra plat­ser på ber­get för att stäl­las ut, stäng­sel sätts upp, till­sam­mans med fyra flagg­stäng­er. Och han pla­ne­rar musi­ken: ”Jag hade tänkt tala med Katri­ne­for­sor­kes­terns anfö­ran­de, så vi får musik. (…) Blir det vac­kert väder skul­le det ju inte ska­da med någ­ra gam­la folk­le­kar och folk­dan­ser. Men ing­en jazz. Gam­mal­dags skall det vara.”

Bild från 1933 fotad av Johan Alfred Ekelöf själv. Klic­ka för stör­re bild.
Slag­kraf­tig annons från 1944. Klic­ka för stör­re bild.

Carl Sah­lin, en av de till­frå­ga­de finan­siä­rer­na, besök­te muse­et 1936. Han och hans säll­skap till­de­la­des num­mer 417 och 418.

Invig­nings­da­gen blir inte helt den folk­fest man hop­pats på – ett ihål­lan­de regn avskräc­ker tro­li­gen en del. Men väd­ret till trots kom­mer det runt 300 per­so­ner, de fles­ta med anknyt­ning till den tidi­ga­re kvar­nin­du­strin. Lands­höv­ding Ekman är i alla fall på plats och hål­ler tal (”kvarns­ten­sin­du­strin är bor­ta, men dess min­ne skall bestå!”, slår han fast), lik­som Welin och själv­klart Ekelöf själv. Även ovan nämn­da orkes­ter spe­lar som planerat.

Lokal­tid­ning­en (Tid­ning för Ska­ra­borgs län) rap­por­te­rar i en pub­li­ce­rad arti­kel två dagar sena­re, den 26 september:

Ett gam­malt kvarnstens­brott har sålun­da iord­ning­ställts för att åt fram­ti­den beva­ra min­net av den kvarnstens­till­verk­ning, som bedri­vits i Lug­nås (…) Besö­ka­ren får näm­li­gen till­fäl­le att beskå­da en arbets­plats just som den befun­nit sig under kvarnstens­till­verk­ning­ens dagar, han kan i deras rät­ta omgiv­ning bese de pri­mi­ti­va red­skap, som arbe­tar­na – i dag­ligt tal kal­la­de ”fjäl­la­gub­bar­na” – begag­na­de, och han får där­i­ge­nom på ett utomor­dent­ligt instruk­tivt sätt möj­lig­het att sät­ta sig in i arbets­de­tal­jer och svå­rig­he­ter. (…). Efter hög­tid­lig­he­ter­na fin­go de när­va­ran­de till­fäl­le att när­ma­re taga det gam­la kvarnstens­brot­tet inne i ”unner­hac­ket”, de gam­la verk­ty­gen och smed­jan i betrak­tan­de”.

Tid­ning­en åter­ger även Ekelöfs invigningstal:

Enkel och anspråks­lös är den­na min­nes­vård; enk­la och anspråks­lö­sa voro ock­så de gam­la, om vil­ken de erin­rar. Om de hår­da lev­nads­för­hål­lan­den, om den mödo­sam­ma livs­gär­ning­en och den sega uthål­lig­he­ten talar allt där­in­ne. Här täl­jes om stor­dåd i det tys­ta, om stor­vul­he­ten i gång­en tid. Må vi och släk­ten, som kom­ma efter oss, stan­na inför vad ”min­nes­fjäl­let” har att säga. Och måt­te byg­dens folk väl vår­da det­ta min­nes­mär­ke, byg­dens eget, tol­ka­ren av Long­anäs saga!”

Fjäl­la­gub­bar berät­tar om arbe­tet vid Lug­nås Qvarnstensgruva

Ljudupp­tag­ning från ett radi­o­re­por­tage av Sve­ri­ges Radio, 1939. Hör fjäl­la­gub­bar­na själ­va berät­ta om det mödo­sam­ma arbe­tet vid kvarnstens­gru­vor­na på Lug­nås­ber­get. Inled­nings­vis får vi höra en geo­log berät­ta lite om Lug­nås­ber­gets geo­lo­gis­ka för­ut­sätt­ning­ar. Sedan föl­jer en inter­vju med två av de män som tidi­ga­re arbe­tat i schakt och dag­brott vid Lug­nås Qvarnstensgruva.

Gru­van som besöks­mål idag

Qvarnstens­gru­van är idag Euro­pas enda kvarnstens­gru­va som är öppen för publik, där man kan lyss­na till gui­dens berättelse om liv och arbe­te i gam­la tider. På som­ma­ren är ung­do­mar anställ­da som guider.

Direkt efter invig­ning­en 1933 över­läm­na­des gru­van till Väs­ter­göt­lands forn­min­nes­för­e­ning. Länsmu­se­et i Ska­ra fick vård­na­den över områ­det, och hade en del­tids­an­ställd som sköt­te till­sy­nen. Muse­et fick dock allt mind­re peng­ar, och efter att Lug­nås Hem­bygds­för­e­ning varit enga­ge­rad en peri­od på 1980-talet blir Qvarnstens­gru­van i bör­jan av 1990-talet utan tillsyn.

1998 bil­das en ny för­e­ning som tar över, tack vare en myc­ket enga­ge­ra­de lokal­be­folk­ning och fle­ra eldsjä­lar. För­e­ning­en får nam­net ”Qvarnstens­gru­van Min­nes­fjäl­let” och tar över allt ansvar för drif­ten från muse­et. Mar­ken utan­för gru­van ägs av dock fort­fa­ran­de av muse­et, medans mar­ken runt omkring ägs av läns­sty­rel­sen (natur­re­ser­vat).

Ett arbe­te för att rus­ta upp områ­det påbör­jas – peng­ar sam­las in, och man byg­ger bla. en ny gui­destu­ga. Redan från start bör­jar man anstäl­la loka­la ung­do­mar som ska gui­da. Tra­di­tio­nen med som­ma­ran­ställ­da ung­do­mar har fort­satt sedan dess, en idé att ge byg­den jobb.

2012 blir Qvarnstens­gru­van utsedd till Sve­ri­ges geo­lo­gis­ka arv i en täv­ling arran­ge­rad av Sve­ri­ges geo­lo­gis­ka under­sök­ning. Sam­ma år blir muse­et även utsett till Årets Arbets­livs­mu­se­um av ArbetSam.

2022 instal­le­rar man ny belys­ning i gru­van. 2023 har ett ny utom­hus­scen med tak byggts, och dess­utom firar muse­et 90-årsjubileum.

Vill du besö­ka Qvarnstens­gru­van? Läs mer på deras hemsida.

Den­na arti­kel är ska­pas med medel från: