Hit­ta hit

Pla­tå­ber­gens Geo­park omfat­tar pla­tå­bergs­land­ska­pet i Väs­ter­göt­land, med en yta på 3690 km2. Geo­par­ken angrän­sar till nio kom­mu­ner vil­ket gör att det finns goda för­bin­del­ser hit, oav­sett vil­ket väder­streck man kom­mer från eller hur man vill ta sig hit.

RES TILL

Troll­hät­tan & Vänersborg

Snabbt och effek­tivt! Oav­sett om du vill cyk­la, ta bilen, båten, bus­sen eller tåget så finns det bra för­bin­del­ser hit. Till Troll­hät­tan-Väners­borg kan du väl­ja det kom­mu­ni­ka­tions­sätt som pas­sar just dig.

Läs mer

RES TILL

Ska­ra­borg

Ska­ra­borg är lät­till­gäng­ligt, mitte­mel­lan Sve­ri­ges två störs­ta sjö­ar. Med tåg till Sköv­de tar det bara 1 tim­me från Göte­borg och drygt två från Stock­holm. Från Sköv­de tar du dig sedan smi­digt vida­re med buss till övri­ga orter i området.

Läs mer