Geo­parks­run­dor

Upptäck pla­tå­bergs­land­ska­pet med hjälp av geo­parks­run­dor­na – fram­tag­na för att upp­le­va områ­det när som helst under året. Under årets var­ma­re måna­der är det såklart magiskt och liv­gi­van­de att upp­le­va pla­tå­ber­gen och dess omgiv­ning. Men när löven fal­lit visar sig ett annat land­skap där berg­väg­gar, rui­ner och topo­gra­fi trä­der fram på tyd­li­ga­re vis. Och när snön lagt sig som ett mjukt och  gnist­ran­de täc­ke blir utsik­ten från bergs­kan­ter­na som en tav­la. Oav­sett väder och års­tid vän­tar land­ska­pet på att få berät­ta histo­ri­er för dig.

För­dju­pa dig i det tema, och besök de plat­ser, som du är mest intres­se­rad av. Är det hur ber­gen använts som leve­bröd genom tider­na? Eller vill du nju­ta av hän­fö­ran­de utsik­ter? Väl­kom­men till pla­tå­bergs­land­ska­pet – året runt. Geo­parks­run­dor­na är ett sam­ar­be­te med Visit Ska­ra­borg – klic­ka på run­dor­na och läs mer på deras hemsida.

Ber­gen som levebröd

– upp­täck pla­tå­bergs­land­ska­pets bort­glöm­da industrihistoria
Ta reda på mer

Vat­ten­falls­run­da

– Ber­gens for­sar och fall ska­par en all­de­les spe­ci­ell mil­jö – och inte minst vyer för spek­ta­ku­lä­ra foton.
Ta reda på mer

Utsik­ter med insikter

– upp­lev magis­ka utkiks­plat­ser i platåbergslandskapet
Ta reda på mer

Vin­ter­run­da

– Snö­tyng­da gra­nar i dju­pa sko­gar, frus­na vat­ten­fall och ski­dåk­ning på snötäck­ta mossar.
Ta reda på mer