BRA ATT VETA OM

Geo­parkskar­tan

Vårt kart­verk­tyg Geo­parkskar­tan är utveck­lat för att vara ett stöd för des­ti­na­tions­bo­lag, besöksnä­ring och natur­tu­rism-före­tag i pla­tå­bergs­land­ska­pet. I kart­verk­ty­get finns ett stort antal plat­ser och besöks­mål inde­la­de i fyra oli­ka kate­go­ri­er. Des­sa kate­go­ri­er delar in besöks­mål och plat­ser uti­från sår­bar­het, infra­struk­tur och ser­vice. Kart­verk­ty­get är till stor hjälp vid pla­ne­ring av mark­nads­fö­ring och guid­ning­ar, mm. Hur många besö­ka­re kan en ta med till en viss plats? Vil­ken års­tid pas­sar bäst att besö­ka ett visst områ­de? I Geo­parkskar­tan hit­tar en allt från de lät­till­gäng­li­ga och väl­be­sök­ta besöksmå­len till de mer uni­ka och dol­da plat­ser­na – när man vill bju­da sina besö­ka­re på en rik­tigt unik upplevelse.

Geo­parkskar­tan är utveck­lad i sam­ar­be­te med GIS-enhe­ten på Fal­kö­pings kom­mun med medel från Tillväxtverket.

Kate­go­ri­er

FLAGG­SKEPPPlat­ser att lyf­ta fram i kom­mu­ni­ka­tion med inspi­ra­tion, tur­tips, infor­ma­tion om natu­ren på lagom nivå för natur­ny­bör­ja­ren. Tål många besö­ka­re året runt.

PÄR­LORPas­sar alla per­so­ner, men stör­re krav på infor­ma­tion vid mark­nads­fö­ring tex. till­gäng­lig­het av toa­let­ter. Tåli­ga besöks­mål men sår­bar­het kan vari­e­ra bero­en­de på säsong.

GÖM­DA SKAT­TERUpp­levs gär­na med gui­de eller för de med god natur­va­na. Käns­li­ga­re besöks­mål. Sår­bar­het kan vari­e­ra bero­en­de på säsong.

ENTU­SI­AS­TER­NAS SPE­CI­A­LA­REUpp­levs bäst med gui­de eller för de spe­ci­fikt intres­se­ra­de och myc­ket god natur­va­na. Bör inte mark­nads­fö­ras öppet, men infor­ma­tion kan fin­nas på hemsida/app med tyd­lig infor­ma­tion om plat­sens för­ut­sätt­ning­ar och begränsningar.

Beskriv­ning av kategorier

Obser­ve­ra! Benäm­ning­ar­na på defi­ni­tio­ner­na Flagg­skepp, Pär­lor mm. bara är inter­na namn och ing­et som vi öns­kar att man använ­der i marknadsföring.

Flagg­skepp

Krav på platsen

 • Stor par­ke­rings­plats (mer än 10 bilar)
 • Till­gäng­ligt med kollektivtrafik
 • Skyl­tar vid entré/plats
 • Fler­ta­let rast­plat­ser med bord bänkar
 • Mar­ke­ra­de leder/stigar
 • Toa­let­ter

Mark­nads­fö­ring

 • Tåligt besöks­mål som kan mark­nads­fö­ras året runt.

Mål­grupp

 • Flagg­skep­pen är de plat­ser som man kan lyf­ta fram i kom­mu­ni­ka­tion med inspi­ra­tion, tur­tips, infor­ma­tion om natu­ren på lagom nivå för naturnybörjaren.
 • Pas­sar alla per­so­ner, (Delar av områ­det han­di­kap­pan­pas­sat, ej krav men bra om det är tydligt).

Övrigt

 • Kan även vara beman­na­de besöks­mål (tex stör­re muse­um och Naturum).

Pär­lor

Krav på platsen

 • Par­ke­rings­plats mar­ke­rad med P samt mer än 5 platser
 • Skyl­tar vid entré/plats 
 • Minst ett bord/rastplats
 • Mar­ke­rad stig i delar av området

Mark­nads­fö­ring

 • Robust/ tåli­ga besöks­mål men sår­bar­het kan vari­e­ra bero­en­de på säsong (väder, natur, popu­la­ri­tet m.m vik­tigt att infor­me­ra om detta).
 • Bör mark­nads­fö­ras med hän­syn, för­slagsvis till­sam­mans med alter­na­ti­va besöks­mål för att mins­ka besökstryck. 
 • Om säker­hets­risk före­lig­ger infor­me­ra om detta.

Mål­grupp

 • Pas­sar alla per­so­ner, men stör­re krav på infor­ma­tion vid mark­nads­fö­ring tex till­gäng­lig­het av toaletter.

Övrigt

 • Kan även vara beman­na­de plat­ser med mind­re kapa­ci­tet (tex hem­bygdsmu­se­um, gal­le­ri­er, utställare).

Göm­da skatter

Krav på platsen

 • Inte all­tid mar­ke­rad parkeringsplats
 • Sak­nas skylt skall Infor­ma­tion fin­nas på web/ app
 • Stig i delar av området

Mark­nads­fö­ring

 • Käns­li­ga­re besöks­mål. Sår­bar­het kan vari­e­ra bero­en­de på säsong (väder, natur, popu­la­ri­tet m.m vik­tigt att infor­me­ra om detta).
 • Kan mark­nads­fö­ras men då vid sär­skil­da till­fäl­len och med tyd­lig infor­ma­tion om plat­sen både vad gäl­ler begräns­ning­ar men även infor­ma­tion som höjer upp­le­vel­sen i form av fakta/bakgrundsinformation.
 • Om säker­hets­risk före­lig­ger infor­me­ra om detta.

Mål­grupp

 • Upp­levs gär­na med gui­de eller för de naturvana.

Entu­si­as­ter­nas specialare

Till­gäng­lig­het

 • Säl­lan eller ing­en mar­ke­rad par­ke­rings­plats, skylt eller led/stig.

Mark­nads­fö­ring

 • Bör inte mark­nads­fö­ras öppet, men infor­ma­tion kan fin­nas på hemsida/ app.
 • Ett tips för den som har ett veten­skap­ligt eller spe­ci­al intresse.
 • svår­till­gäng­ligt besöks­mål med käns­li­ga natur och kulturvärden.
 • Om säker­hets­risk före­lig­ger infor­me­ra om detta.

Mål­grupp

 • Upp­levs bäst med gui­de eller för de spe­ci­fikt intres­se­ra­de och myc­ket naturvana.