“How can archi­tectu­ral design trans­form and revi­ve an indust­ri­al lands­cape into a pla­ce for recre­a­tion and education?”

Tyra Wingren Berg­man och Elsa Sjö­blom är två arki­tektstu­den­ter som läst vid Chal­mers och de val­de att använ­da Cemen­tas sto­ra sten­brott som sin fall­stu­die för sitt exjobb kring omvand­ling av stads­nä­ra indu­stri­om­rå­den. Dom vil­le under­sö­ka hur man med hjälp av arki­tek­tur kan till­gäng­lig­gö­ra plat­sen för män­ni­skan. Och hur det bygg­da kan stär­ka sam­ban­den mel­lan geo­lo­gi, bio­lo­gi och kul­tur­histo­ria, på ett peda­go­giskt vis.

I bör­jan av sin rese­arch så upp­täck­te dom Pla­tå­ber­gens Geo­park och hör­de av sig till oss för att få väg­led­ning, inspi­ra­tion samt för att höra våra tan­kar och idéer om sten­brot­tet. I juni 2021 pre­sen­te­ra­de de sitt arbe­te för oss.

Se hela arbe­tet här