De globala målen, eller Agenda 2030 som de kallas, är skapade för att ”utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser”.

Geoparker bidrar till arbetet med att förverkliga dessa mål, och Platåbergens Geopark kan bidra till arbetet med att implementera de globala målen på lokal och regional nivå. Det globala geoparksnätverket har jobbat fram en strategi för hur geoparker kan jobba med de globala målen.

Några exempel är:

  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen (speciellt mål 11.4). Att bevara, skydda och visa fram natur-och kulturarvet är grunden i geoparkernas arbete. Unesco Globala Geoparker bidrar till att ge människor stolthet över sitt närområde och stärka ett områdes identitet.
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna (speciellt mål 13.3). Alla Unesco Globala Geoparker har vetenskapligt viktiga platser som berättar om hur jordens klimat varierat, och som samtidigt är bevis för de pågående klimatförändringarna. Genom undervisning och kunskapsspridning hjälper geoparker till att väcka uppmärksamhet och öka förståelsen för hur vi kan motverka och anpassa oss till förändringar i jordens klimat.
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. Unesco Globala Geoparker jobbar aktivt med att sprida kunskap, både till lokalbefolkningen och till besökande. Geoparker fungerar som utomhusklassrum och inkubatorer för hållbar utveckling, hållbar livsstil, uppskattning av kulturell mångfald och främjande av fred.
  • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap (speciellt mål 17.6, 17.9 och 17.16). Unesco Globala Geoparker handlar om partnerskap och samarbete, inte bara mellan lokala intressenter, men även internationellt genom regionala och globala nätverk där kunskap, idéer och erfarenheter delas.

Läs mer om de globala målen på www.globalamalen.se