De glo­ba­la målen, eller Agen­da 2030 som de kal­las, är ska­pa­de för att ”utro­ta fat­tig­dom och hung­er, för­verk­li­ga de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na för alla, upp­nå jäm­ställd­het och egen­makt för alla kvin­nor och flic­kor samt säker­stäl­la ett var­ak­tigt skydd för pla­ne­ten och dess naturresurser”.

Geo­par­ker bidrar till arbe­tet med att för­verk­li­ga des­sa mål, och Pla­tå­ber­gens Geo­park kan bidra till arbe­tet med att imple­men­te­ra de glo­ba­la målen på lokal och regi­o­nal nivå. Det glo­ba­la geo­parks­nät­ver­ket har job­bat fram en stra­te­gi för hur geo­par­ker kan job­ba med de glo­ba­la målen.

Någ­ra exem­pel är:

  • Mål 11: Håll­ba­ra stä­der och sam­häl­len (spe­ci­ellt mål 11.4). Att beva­ra, skyd­da och visa fram natur-och kul­tur­ar­vet är grun­den i geo­par­ker­nas arbe­te. Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker bidrar till att ge män­ni­skor stolt­het över sitt när­om­rå­de och stär­ka ett områ­des identitet.
  • Mål 13: Bekäm­pa kli­mat­för­änd­ring­ar­na (spe­ci­ellt mål 13.3). Alla Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker har veten­skap­ligt vik­ti­ga plat­ser som berät­tar om hur jor­dens kli­mat vari­e­rat, och som sam­ti­digt är bevis för de pågåen­de kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Genom under­vis­ning och kun­skaps­sprid­ning hjäl­per geo­par­ker till att väc­ka upp­märk­sam­het och öka för­stå­el­sen för hur vi kan mot­ver­ka och anpas­sa oss till för­änd­ring­ar i jor­dens klimat.
  • Mål 16: Fred­li­ga och inklu­de­ran­de sam­häl­len. Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker job­bar aktivt med att spri­da kun­skap, både till lokal­be­folk­ning­en och till besö­kan­de. Geo­par­ker fun­ge­rar som utom­husklass­rum och inku­ba­to­rer för håll­bar utveck­ling, håll­bar livs­stil, upp­skatt­ning av kul­tu­rell mång­fald och främ­jan­de av fred.
  • Mål 17: Genom­fö­ran­de och glo­balt part­ner­skap (spe­ci­ellt mål 17.6, 17.9 och 17.16). Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker hand­lar om part­ner­skap och sam­ar­be­te, inte bara mel­lan loka­la intres­sen­ter, men även inter­na­tio­nellt genom regi­o­na­la och glo­ba­la nät­verk där kun­skap, idéer och erfa­ren­he­ter delas.

Läs mer om de glo­ba­la målen på www.globalamalen.se