kvar­nar­na_vid_varn­hem-gus­tavs­fors_­kvar­n_1995