De globala målen

Glo­ba­la målen är den mest ambi­tiö­sa agen­dan för håll­bar utveck­ling som värl­dens län­der någon­sin anta­git och finns till för att upp­nå fyra fan­tas­tis­ka saker till år 2030:
Att avskaf­fa extrem fat­tig­dom. Att mins­ka ojäm­lik­he­ter och orätt­vi­sor i värl­den. Att främ­ja fred och rätt­vi­sa. Att lösa klimatkrisen.