Kin­ne­kul­le­le­den på sina 45 kilo­me­ter bju­der på en vari­a­tions­rik natur med lum­mi­ga lövsko­gar, blom­ri­ka betes­mar­ker, troll­bun­den stor­gran­skog och mysi­ga klip­por för fika­pa­u­ser och bad.

Kin­ne­kul­le­le­den kan delas upp i tre dags­e­tap­per. Om du vill vand­ra en kor­ta­re dags­tur finns det tre runds­ling­or på unge­fär två till fem kilo­me­ter uppe på Hög­kul­len. Det finns ock­så en fin rundslinga vid Mar­torps­fal­let på cir­ka 5 kilo­me­ter och en vid Munkäng­ar­na på 6,5 kilometer.

Hela leden pas­sar bra för en tre­da­garsvand­ring, men det är såklart väl­digt indi­vi­du­ellt och beror på hur många sidout­flyk­ter man vill göra. Kin­ne­kul­le­le­den är mar­ke­rad med oran­ge färg. På turist­by­rån i Lid­kö­ping samt på Info­points hit­tar du en kar­ta med led­be­skriv­ning i ska­la 1:40 000. Kom­bi­ne­ra gär­na med Lant­mä­te­ri­ets grö­na kar­ta: 9D SV Mari­estad och 8D NV Ska­ra. Vand­rings­le­den är klas­si­fi­ce­rad som medelsvår. Vis­sa par­ti­er är kupe­ra­de och mesta­dels går du på natursti­gar, bit­vis går leden på mind­re skogs­vä­gar och kor­ta­re sträc­kor går på något stör­re vägar.

Show on map