I skogen ovanför Råbäcks hamn ligger det som en gång var Råbäcks kalkbruk. Bruket var igång från mitten av 1800-talet till 1958.

Verksamheten i kalkbruket handlade om att bryta och bränna kalk. Området är nu en registrerad fornlämning och har den senaste tiden restaurerats, bland annat genom röjning av sly, förnyad skyltning och anläggning av en geologistig (ca 500 m lång).

Det som i dag återstår av verksamheten är vad som ser ut som ett antal ”stenrösen”. Dessa är dels rester av de ugnar i vilka kalken brändes, dels högar av alunskifferaska. Denna aska, som på grund av sin färg kallas rödfyr, lades i högar i anslutning till bruket. Dessutom finns några färdigsatta ugnar, vilka aldrig brändes när bruket lades ned. Det syns inga spår av byggnader i bruket. Detta har sin enkla förklaring i att ugnarna byggdes av sten och att verksamheten i sin helhet försiggick utomhus, sommar som vinter.

Stenen kunde till viss del sprängas fram, men i övrigt kom endast handverktyg till användning vid brytningen. Arbetsförhållandena för dem som ”gick i kalken”, som det kallades lokalt, var således hårda.

Hitta Hit