Bak­grund

Hös­ten 2019 skic­ka­de vi in ansö­kan om att få sta­tus som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park. 2022 god­kän­des ansö­kan och Pla­tå­ber­gens Geo­park blev Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geo­park. Vi vill att geo­par­ken skall bidra till att stär­ka områ­dets iden­ti­tet, ge lokal­be­folk­ning­en en ökad stolt­het över sitt när­om­rå­de och loc­ka besö­ka­re att upp­täc­ka pla­tå­bergs­land­ska­pets fasci­ne­ran­de histo­ria. Geo­par­ken omfat­tar pla­tå­bergs­land­ska­pet i Väs­ter­göt­land, en yta på 3690 km2. Grän­ser­na är sat­ta utef­ter ett geo­lo­giskt per­spek­tiv och inte efter kommungränserna.

Vill du veta mer? Kon­tak­ta oss!
info@platabergensgeopark.se

Geo­par­kens pla­ce­ring (Euro­pa)
Geo­par­kens pla­ce­ring (Sve­ri­ge)

Orga­ni­sa­tion

Pla­tå­ber­gens Geo­park är ett sam­ar­be­te mel­lan nio styc­ken kom­mu­ner (Troll­hät­tan, Väners­borg, Grästorp, Lid­kö­ping, Göte­ne, Mari­estad, Ska­ra, Sköv­de, Fal­kö­ping). I dags­lä­get är Grästorps kom­mun driftsorganisation.

Geo­par­ken har i dags­lä­get sin finan­sie­ring från de nio kom­mu­ner­na samt från Ska­ra­borgs och Fyr­bo­dals kom­munal­för­bund. I tillägg har vi peri­od­vis pro­jekt­me­del öron­märk­ta för oli­ka insat­ser, tex. Natur­vårds­ver­kets LONA-medel, EUs lands­bygds­pro­gram, samt sparbanksstiftelser. 

Per­so­nal

Anna Ber­gen­gren

Koor­di­na­tor
anna.bergengren@grastorp.se
tel: 073–910 89 51

Sofia Hult­man

Besöksnä­rings­stra­teg
sofia.hultman@grastorp.se
tel: 073–247 03 06

Hen­rik Theodorsson

Kom­mu­ni­ka­tör
henrik.theodorsson@grastorp.se
tel: 070–148 29 07

Sara Stens­son

Eko­no­mi
sara.stensson@grastorp.se

Sven-Erik Lar­s­son

Pro­jekt­le­da­re – Pla­tå­bergs­land­ska­pets smaker
sven-erik.larsson@grastorp.se