Vårt område

Landskap & kulturhistoria

Platåbergslandskapet med bergen som reser sig över den bördiga slätten är viktiga områden för friluftsliv och turism. Västra Götalandsregionen satsar på naturturism och att lyfta fram regionens särprägel inom kultur och natur. Där är en geoparks fokus på geoturism (turism där geologiska platser och landskap är i fokus) så väl som kunskapsturism (turism där lärandet står i fokus) en viktig del.

Geologisk mångfald i platåbergslandskapet har flera viktiga funktioner:

  • Det förmedlar kunskap om vår planets utvecklingshistoria, jordens processer och också vår framtid
  • Som grund för variation i naturtyper och en hög biologisk mångfald. Områden med hög geologisk mångfald ger en hög biologisk mångfald, då geologiska förutsättningar ger den grund livsmiljöer beror av och samverkar med. Platåbergen med sina olika bergarter är klassiska exempel på det, med tex. alvarsmarkerna på Österplana Hed eller rasbranterna runt Halle- och Hunneberg. Men även istidsavsättningarna inom området ger en stor variation i naturtyper och biologi, tex. i kamelandskapet i Valle Härad.
  • Som grund för friluftsliv, rekreation och turism. Många av våra viktigaste besöksmål inom friluftsliv och turism är geologiska platser, med stark koppling till kulturella och historiska värden. Inom geoparken kan vi tex. nämna Lugnås Qvarnstensgruva, Råda Ås, Kinnekulle, Mösseberg och Ålleberg som några få exempel bland många.

Geologiskt arv kan ses som en geologisk naturresurs som bör nyttjas på ett hållbart sätt. För att dessa funktioner ska bevaras och förvaltas långsiktigt behöver man samla in kunskap och göra en sårbarhetsanalys av platserna. Geologisk mångfald är en viktig del för att bibehålla resilienta natursystem och de ekosystemtjänster vi människor är beroende av. Natursystemen består av abiotiska och biotiska faktorer, och geologi bidrar direkt till alla fyra typer av ekosystemtjänster (stödjande, reglerande, försörjande, kulturella).

I odlingslandskapet i Västergötland är många av de kulturella värdena tätt knutna till det geologiska arvet. Det är gamla stenkyrkor, stenbrott, megalitgravar, runstenar, mm. För att kunna bibehålla ett rikt odlingslandskap där de kulturhistoriska värdena bevaras behöver vi kunskap om det geologiska arvet. Den bördiga jorden på slätten är också ett direkt resultat av bergarternas näringsämnen, och istidsavsättningarna. Kunskap om den geologiska historien är en viktig pusselbit i odlingslandskapet, och att direkt bidrag till odlingslandskapets natur- och kulturvärden.