Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Bekämp­ning av jät­te­bal­sa­min och geo­lo­gi­vand­ring i natur­re­ser­va­tet Jät­ta­da­len — Öglun­da, Billingen.

13 juli Kl 10:00 - 13:30

Gratis
Det­ta är ett samar­range­mang med sam­ver­kans­grup­pen i Valle
Sam­ver­kans­grup­pen i Val­le fort­sät­ter sitt arbe­te med att bekäm­pa och spri­da infor­ma­tion om inva­si­va främ­man­de arter i Val­le. Även i år anord­nar vi en gemen­sam bekämp­nings­in­sats den 13:e juli. I år kom­bi­ne­rar vi det­ta med en geo­lo­gi­vand­ring i Jät­ta­da­len – Öglun­da grotta.
Ta chan­sen att göra en insats mot jät­te­bal­sa­mi­nen och lära er mer om Bil­ling­ens spän­nan­de geo­lo­gi. Alla är väl­kom­na att del­ta och det krävs ing­en anmälan.
Pro­gram Kl. 10:00 Väl­kom­men. Sofia Berg från Ska­ra­borgs natur­skydds­för­e­ning infor­me­rar om inva­si­va främ­man­de arter.
Kl. 10.30- ca: 11:30 Vi hjälps åt, i orga­ni­se­rad form, att ta bort jät­te­bal­sa­min från väg­kan­ter och vat­ten­drag mel­lan Öglun­da och Eahagen.
12:00 – 13:30 Geo­lo­gi­vand­ring, med med­havd fika i Jät­ta­da­len – Öglun­da grot­ta. Vand­ring­en är ca 2,3 km och myc­ket brant på upp­vä­gen. Till­ba­ka­vä­gen går vi grus­väg ned­för. Sofia Hult­man från Pla­tå­ber­gens Une­sco glo­ba­la geo­park gui­dar oss upp­för ravi­nen längs Line­bäc­ken. Uppe på top­pen intar vi lite fika innan vi åter­vän­der ner.
Plats: Eaha­gen syd­öst­ra par­ke­ring (Graads par­ke­ring) Man kan ock­så stäl­la bilen vid Öglun­da kyrka.
Inva­si­va främ­man­de arter blir ett allt stör­re pro­blem i Val­le. Sär­skilt jät­te­bal­sa­mi­nen har bit­vis eta­ble­rat sto­ra bestånd i områ­det. Från bör­jan plan­te­ra­des jät­te­bal­sa­min som träd­gårds­växt. För många är den känd som ”sprät­ti­väg-blom­man” – dess frökaps­lar explo­de­rar vid berö­ring och spri­der frö­er­na fle­ra meter. Nume­ra orsa­kar den sto­ra pro­blem: den bil­dar sto­ra, täta bestånd som träng­er undan and­ra arter, orsa­kar ero­sion utmed vat­ten­drag och ”snor” pol­li­na­tö­rer från våra vil­da blom­mor. Den är där­för en av de mest pro­ble­ma­tis­ka inva­si­va arter­na vi har idag. Men den är rela­tivt lätt att få bort. Den är ettå­rig och spri­der sig bara med frö, och frö­er­na är inte gro­ba­ra i mer än en säsong eller två. Så om den inte får gå upp i frö går den att få bort på ett par år.

Detaljer

Datum:
13 juli
Tid:
10:00 - 13:30
Kostnad:
Gratis

Plats

Jät­ta­da­len Öglunda
532 92 Öglunda
Skara, 532 92
+ Google Map