Loading Events

« All Events

Ålle­berg i försommarskrud

9 juni Kl 14:00 - 16:30

350Kr
TILL­GÄNG­LIG­HETS­AN­PAS­SAD TUR!
En smak- och upp­le­vel­se­vand­ring på natur­skö­na Ålle­berg, Falköping
Häng med på en gui­dad vand­ring till det uni­ka och mytomspun­na Ålle­berg. Ber­get bju­der på unik natur, histo­ria och geo­lo­gi. Turen kryd­das dess­utom med spän­nan­de säg­ner. Med som gui­de har du Anki från Fal­bygdstu­rism, cer­ti­fi­e­rad via Sve­Gui­de, Väst­gö­ta­gui­de samt Platåbergsguide.
DATUM: Sön­dag 9 juni kl. 14.00
PRIS: 350 kr (I pri­set ingår en fikapå­se inne­hål­lan­de en rejäl fika med smör­gås från lokalt bage­ri samt bul­le och kaka OBS! Med­tag egen dryck och sittunderlag)
VAND­RINGS­IN­FOR­MA­TION
Vi sam­las uppe på Ålle­berg vid Segel­flyg­smu­se­et. Vand­ring­en star­tar genom den fan­tas­tis­ka ädell­lövs­sko­gen, och fort­sät­ter mot Ålle­bergs änne. Vi stan­nar till ovan­på dia­ba­spe­lar­na och nju­ter av odlings­land­ska­pet som bre­der ut sig nedan­för och den mils­vi­da utsik­ten ner mot Åsle­sän­kan. Du kom­mer här att få en smak av pla­tå­bergs­land­ska­pet kopp­lat till trak­tens kulturhistoria.
I ras­bran­ter­na nedan­för oss sägs det att det finns grot­tor där troll­mor Ålla och and­ra troll huse­rar. Ålla är den som sve­per in ber­get i den där magis­ka dim­man och hon vak­tar ock­så ryt­tar­na som sover inne i ber­get. Ja — ber­get bär på myc­ket mystik och säg­ner­na lever.
På Ålle­berg har man ock­så fun­nit Sve­ri­ges tred­je störs­ta fynd av guld­hals­kra­ge och nedan­för Ålle­berg stod det sto­ra sla­get vid Åsle 1389. Hör berät­tel­ser­na om de förs­ta bosat­ta bön­der­na och deras familjegravar.
Om vi har tur så är det bra flyg­vä­der och häng­fly­ga­re såväl som segel­flyg kanske sve­per över våra huvu­den. Redan 1940 kom segel­fly­get till ber­get och här har många segel­flyg­s­kur­ser hål­lits. Sto­ra film­in­spel­ning­ar och and­ra arrange­mang har genom åren loc­kat tusen­tals besökare.
Vi avslu­tar vår fina vand­ring genom att avnju­ta lokal­pro­du­ce­rad fika — bakat från grun­den på Café och restau­rang Åsle Tå.
SVÅ­RIG­HETS­GRAD OCH ANNAN INFO
Start och mål vid segel­flyg­smu­se­et. Vi vand­rar ca 2 km på till­gäng­lig­hets­an­pas­sad stig samt en bit på asfalts­väg. Vand­ring­en hål­ler sig uppe på bergsplatån.
Med­tag ett sitt­un­der­lag som du kan använ­da vid fikastun­den. Toa­let­ter finns vid sam­lings­plat­sen varav en är tillgänglighetsanpassad.
ANMÄ­LAN
Mail: falbygdsturism@gmail.com eller tel. Anki: 0708–334078
VId anmä­lan öns­kar vi få info om namn, tele­fonnr och ev. aller­gi­er Anmä­lan senast tre dagar före eve­ne­mang­et. Max 20 personer .