Fil­ter

Där vatt­net gav oss dag­li­ga bröd (och ång­kok­ta havregryn)

Vatt­net är en för­ut­sätt­ning för mänsk­lig bosätt­ning. I Varn­hem, vid foten av Bil­ling­en, har vatt­net all­tid haft en cen­tral roll, och fle­ra kvar­nar fun­nits längs vat­ten­dra­gen allt sedan mun­kar­nas tid.

Den sista gene­ra­tio­nens kalkarbetare

Brö­der­na Bir­ger och Bos­se Wall­ström har kal­ken i blo­det. Deras far­far, bruks­pa­tron Bir­ger Wall­ström den äld­re, star­ta­de kalk­bruk vid går­den Sto­ra Sto­lan vid nor­ra Bil­ling­en i slu­tet på 1910-talet. Brö­der­na är någ­ra av de sista som arbe­tat och levt med kal­ken och som ännu kan berät­ta om det.

Han vill få män­ni­skor att upp­täc­ka natur och kultur

Niclas Fäll­ström gui­dar turis­ter och före­tags­grup­per run­tom på Fal­byg­den och vid Hornborgasjön.

Den sista back­stu­gan på Hunneberg

Den sista back­stu­gan på Hunneberg

Väst­gö­tars vre­de skall drab­ba dem som rör deras berg

”Väst­gö­tars vre­de skall drab­ba dem som ska­dar deras berg”

“Jag är nog den enda pri­vat­per­so­nen i värl­den som äger en kärn­tek­nisk anläggning”

”Jag är nog den enda pri­vat­per­so­nen i värl­den som äger en kärn­tek­nisk anläggning”

När värl­den kom till Häggum

”Vi tyck­te alli­hop att det vi gjor­de i Ran­stad var oer­hört viktigt”

Tvil­ling­ber­gens histo­ria med kanel­bul­lar och gulasch

Fred­rik Svens­son vill få fler att upp­le­va natu­ren på Hal­le- och Hunneberg

Pla­tå­berg och mega­lit­gra­var utan­för husknuten

Anki Run­dquist berät­tar om Lutt­ra by

Kolar­na i Erdalen

Ett levan­de kul­tur­arv med glöd