All Posts By

Hanna Sundblad

Om Kata Gård på Kul­tur­hu­set i Grästorp

By Aktivitetskalender

Kul­tur­hu­set i Grästorp Ons­dag 3/10 kl 19:

Arke­o­log Maria Vre­te­mark, Väs­ter­göt­lands Muse­um, berät­tar om Kata Gård. Arr: Kul­tur­hu­set, Grästorps kommun.

Bakom klos­ter­ru­i­nen i Varn­hem har arke­o­lo­ger­na gjort sen­sa­tio­nel­la fynd om plat­sen från tiden innan mun­kar­na kom dit på 1100-talet. Här finns rui­nen av en av Sve­ri­ges älds­ta kyr­kor, en pri­vat gårds­kyr­ka från vikin­ga­ti­den. Kyr­kans kryp­ta är kanske Sve­ri­ges älds­ta beva­ra­de rum! Här finns ock­så en kris­ten grav­plats som bör­ja­de använ­das redan på 900-talet. Runt omkring lig­ger de äld­re grav­hö­gar­na från järn­ål­dern som visar att går­dens histo­ria går långt till­ba­ka i forntiden.

Här öpp­na­des i maj 2017 en helt ny spän­nan­de infor­ma­tions­bygg­nad där modern arki­tek­tur möter 1000-åri­ga murar. Plat­sen kal­las Kata Gård efter den kvin­na som härs­ka­de på storgår­den under vikin­ga­ti­dens slutskede.

Geo­lo­gisk natur­vand­ring i Varnhem

By Aktivitetskalender

Ons­dag 8/8 kl 18.00

Geo­log Tor­björn Pers­son tar oss med på en natur­vand­ring och berät­tar om den spän­nan­de geo­lo­gis­ka histo­ri­en som är grund för vikinga­går­dar och klos­ter i Varnhem. 

Sam­ling vid par­ke­rings­plat­sen i Varnhem.

Kost­nad 50 kr (beta­las kon­tant eller swish). Gra­tis för barn. Ing­en för­an­mä­lan krävs!

Arr: Pla­tå­ber­gens Geo­park i sam­ar­be­te med Ska­ra kom­mun och Väs­ter­göt­lands museum

 

 

Gäst­blogg: Från kal­la föt­ter till magi

By Nyheter

När jag gick i sko­lan så var det obli­ga­to­riskt att åka till Horn­bor­ga­sjön för att beskå­da tra­nor. De fles­ta i klas­sen var rätt opep­pa­de. Det var gans­ka trist och kallt om föt­ter­na. Och man såg näs­tan inte tra­nor­na långt bort på en åker…

Så döm om min egen och omvärl­dens för­vå­ning när jag blev pro­jekt­le­da­re för Visit Horn­bor­ga­sjön då jag på upp­drag av Ska­ra, Sköv­de och Fal­kö­ping till­sam­mans med besöksnä­ring­en, turist­by­rå­er­na, för­e­nings­li­vet och Läns­sty­rel­sen skul­le utveck­la rese­an­led­ning­ar­na runt Horn­bor­ga­sjön för nya mål­grup­per året runt.

Nu är det 20 år sedan jag stod och frös i gum­mi­stöv­lar och idag har jag en helt annan upp­fatt­ning. Tran­dan­sen är en magisk plats och jag blir oer­hört inspi­re­rad och pep­pad av att vara där, för att upp­le­va tra­nor, fågel­liv och natu­ren. Det är vac­kert och Tran­dan­sen är enligt vis­sa fågel­skå­da­re den plats i värl­den där man kom­mer när­mast tra­nor­na. Plöts­ligt gil­lar jag tra­nor och min gam­la upp­fatt­ning är helt bort­flu­gen. Även om mitt upp­drag i mångt och myc­ket hand­lar om att ska­pa nya rese­an­led­ning­ar, mark­nads­fö­ra, affärs­ut­veck­la, stöt­ta närings­li­vet, sam­ar­be­ta, pake­te­ra, orga­ni­se­ra, utveck­la och myc­ket mer året runt — så har vi ock­så de två senas­te åren ska­pat nya Tran­fes­ti­va­len under tran­ti­der i syf­te att ska­pa mer­vär­de och intres­se från nya målgrupper.

Just nu äger Tran­fes­ti­va­len rum för and­ra gång­en under det nam­net. Den star­ta­de för­ra hel­gen med tra­nans helg då ett 15 tal utstäl­la­re, från för­e­nings­liv eller närings­liv, visa­de upp sin verk­sam­het eller sål­de kame­ror och/eller kika­re. Just nu är det 1200 barn på tran­dan­sen som får upp­le­va tra­nor­na på nära håll och gå ige­nom oli­ka sta­tio­ner som drivs och visas av ett stort antal volon­tä­rer från fågel­klub­bar i när­om­rå­det. ( Hop­pas att de inte beskri­ver upp­le­vel­sen som jag gjor­de när jag var ung… ) Och näs­ta helg är det fina­len på Tran­fes­ti­va­len med Mat­mark­nad som erbju­der när­pro­du­ce­ra­de produkter.

Jag öns­kar att fler plat­ser skul­le kun­na vara som tran­dan­sen under tran­ti­der. Tusen­tals män­ni­skor med oli­ka intres­sen, fåg­lar, barn, hun­dar och bilar sam­sas på sam­ma plats utan kon­flikt. Det är magi och ett lugn som jag gillar.

Om du inte har varit där sedan du var barn. Åk dit igen! Välkommen!

Maria Coms­tedt, Visit Horn­bor­ga­sjön. Gil­la oss gär­na på FB.

Råbäcks Meka­nis­ka Sten­hug­ge­ri hål­ler årsmöte

By Aktivitetskalender

Års­mö­te tors­da­gen den 19 april 2018 kl 19 i Medel­pla­na byg­de­gård på Kinnekulle.

Stad­ge­en­li­ga ären­den och val.

Han­na Sund­blad pre­sen­te­rar Pla­tå­ber­gens Geopark.

För­e­ning­en bju­der på kaf­fe och smörgåstårta.

Arbets- & vis­nings­da­gar kl 11–15 28/4, 26/5, 28/7, 25/8, 29/9, 27/10 och 24/11. Öppet på Vår­run­dan 5–6 maj och Kul­tur­arvs­da­gen 9 sep­tem­ber. Vi har ock­så som­maröp­pet var­je dag kl 12–18 från 29 juni till 28 juli.

www.rabacksstenhuggeri.se, info@rabacksstenhuggeri.se

Megalitgravar i Falbygden

Rele­a­se­kväll för Pla­tå­ber­gens Geopark

By Nyheter

Kul­tur­hu­set i Grästorp tors­dag 8/2 kl 18.30

Kom för att ta del av det pågåen­de pro­jek­tet Pla­tå­ber­gens Geo­park som omfat­tar nio kom­mu­ner i Väs­ter­göt­land, med Grästorps kom­mun som pro­jekt­ä­ga­re. En geo­park är ett områ­de med geo­lo­gi av inter­na­tio­nell bety­del­se – något som är unikt i värl­den. Det menar vi att vi har i vårt pla­tå­bergs­land­skap. Och just nu pågår arbe­tet för fullt inför ansö­kan 2019 om att bli Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­bal Geo­park!

Under rele­a­se­kväl­len möter du oss som job­bar med geo­par­ken och får infor­ma­tion om vårt uni­ka geo­lo­gis­ka land­skap. Dess­utom berät­tar någ­ra aktö­rer inom områ­det om sin verk­sam­het inom besöksnä­ring och geologi:

• Anna Ber­gen­gren — Pla­tå­ber­gens Geopark 

• Tor­björn Pers­son — Geo­lo­gi i platåbergslandskapet 

• Moni­ca Alfs­dot­ter — Kung­a­jakt­mu­se­et Älgens Berg 

• Eric Julihn — Råbäcks meka­nis­ka stenhuggeri 

• Pia Åkes­son — Qvarnstens­gru­van Minnesfjället 

• Maria Vre­te­mark — Kata gård i Varnhem 

Vi bju­der på dryck och enkla­re till­tugg. Varmt välkommen!

Ytter­li­ga­re info: anna.bergengren@grastorp.se (pro­jekt­le­da­re), hanna.sundblad@grastorp.se (pro­jekt­med­ar­be­ta­re)

www.platabergensgeopark.se

Lad­da ner inbju­dan (PDF)