All Posts By

Hanna Sundblad

Kul­tur­kväll på Eke­ha­gens Forn­tids­by: En tids­re­sa genom 1700 mil­jo­ner år — rund­tur i ord och bild i Pla­tå­ber­gens Geopark

By Aktivitetskalender

Arrange­mang­et star­tar kl 18 med öppen kaf­fe­ser­ve­ring och bil­jett­för­sälj­ning samt bokbord.

Före­läs­ning kl 19 — ca 20.30 med efter­föl­jan­de frågestund.

Före­lä­sa­re: Anna Ber­gen­gren, pro­jekt­le­da­re Pla­tå­ber­gens Geopark

Arr: Eke­ha­gens Forntidsby

 

Geo­lo­gi­vand­ring på Billingen

By Aktivitetskalender

Geo­lo­gi­vand­ring på Billingen
Tis­dag 7 maj kl 18.00. Sam­ling på par­ke­ring­en nedan­för slalombacken.
Vi vand­rar från tro­pis­ka hav för 500 mil­jo­ner år sedan till dra­ma­tis­ka hän­del­ser 200 mil­jo­ner sena­re. Tre oli­ka tidsåld­rar pas­se­rar vi för att inta med­havd fika med här­lig utsikt på mag­ma från under­jor­den. Oöm­ma skor rekommenderas.
Gui­de med sten­koll: Siv Hall­ne­mo 070–26 23 139.
Arr: Naturskyddsföreningen

 

 

Stu­die­cir­kel lek­tion 4: Pale­on­to­lo­gi och Geoturism

By Aktivitetskalender

Den­na stu­die­cir­kel som  arran­ge­ras av Pla­tå­ber­gens Geo­park och äger rum i Kul­tuhu­set i Grästorp  är kost­nads­fri, men vi öns­kar att del­ta­gar­na åtar sig att vara ambas­sa­dö­rer för geo­par­ken efter avslu­tad utbild­ning. Man får då ock­så ett diplom och de som vill kan pro­fi­le­ras på vår hem­si­da som sam­ar­bets­part­ner i geo­par­ken. För att bli anli­tad som gui­de i geo­par­ken ska man ha gått kursen.

Kur­sen vän­der sig även till dem som job­bar med turism i pla­tå­bergs­land­ska­pet, och som öns­kar för­dju­pad kun­skap om de uni­ka naturmil­jö­er vi har här.

Stu­die­cir­keln kom­mer att kom­plet­te­ras med en exkur­sion under juli månad samt ytter­li­ga­re ett kurs­till­fäl­le under hös­ten 2019, med fokus på kul­tur­histo­ria kopp­lat till geo­lo­gi i platåbergslandskapet.

Anmä­lan till Han­na Sund­blad; hanna.sundblad@grastorp.se, 0514 — 580 62.

 

Lek­tion 1, tors­dag 21/2 kl 18–20:

A) Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker (Anna Ber­gen­gren)

B) Intro­duk­tion till geo­lo­gi (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson) 

Lek­tion 2, tors­dag 7/3 kl 18–20:

A) Älds­ta berg­grunds­geo­lo­gin (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson)

B) Pla­tå­ber­gens geo­lo­gi (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson) 

Lek­tion 3, tors­dag 21/3 kl 18–20:

A) Kvar­tär­geo­lo­gi 1 (Mark John­son)

B) Kvar­tär­geo­lo­gi 2 (Mark John­son)

Lek­tion 4, tors­dag 4/4 kl 18–20:

A) Pale­on­to­lo­gi (Sofia Wenn­berg)

B) Geo­tu­rism (Anna Ber­gen­gren)

Stu­die­cir­kel lek­tion 3: Kvar­tär­geo­lo­gi 1 och Kvar­tär­geo­lo­gi 2

By Aktivitetskalender

Den­na stu­die­cir­kel som  arran­ge­ras av Pla­tå­ber­gens Geo­park och äger rum i Kul­tuhu­set i Grästorp  är kost­nads­fri, men vi öns­kar att del­ta­gar­na åtar sig att vara ambas­sa­dö­rer för geo­par­ken efter avslu­tad utbild­ning. Man får då ock­så ett diplom och de som vill kan pro­fi­le­ras på vår hem­si­da som sam­ar­bets­part­ner i geo­par­ken. För att bli anli­tad som gui­de i geo­par­ken ska man ha gått kursen.

Kur­sen vän­der sig även till dem som job­bar med turism i pla­tå­bergs­land­ska­pet, och som öns­kar för­dju­pad kun­skap om de uni­ka naturmil­jö­er vi har här.

Stu­die­cir­keln kom­mer att kom­plet­te­ras med en exkur­sion under juli månad samt ytter­li­ga­re ett kurs­till­fäl­le under hös­ten 2019, med fokus på kul­tur­histo­ria kopp­lat till geo­lo­gi i platåbergslandskapet.

Anmä­lan till Han­na Sund­blad; hanna.sundblad@grastorp.se, 0514 — 580 62.

 

Lek­tion 1, tors­dag 21/2 kl 18–20:

A) Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker (Anna Ber­gen­gren)

B) Intro­duk­tion till geo­lo­gi (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson) 

Lek­tion 2, tors­dag 7/3 kl 18–20:

A) Älds­ta berg­grunds­geo­lo­gin (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson)

B) Pla­tå­ber­gens geo­lo­gi (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson) 

Lek­tion 3, tors­dag 21/3 kl 18–20:

A) Kvar­tär­geo­lo­gi 1 (Mark John­son)

B) Kvar­tär­geo­lo­gi 2 (Mark John­son)

Lek­tion 4, tors­dag 4/4 kl 18–20:

A) Pale­on­to­lo­gi (Sofia Wenn­berg)

B) Geo­tu­rism (Anna Ber­gen­gren)

Stu­die­cir­kel lek­tion 2: Älds­ta berg­grunds­geo­lo­gin och Pla­tå­ber­gens geologi

By Aktivitetskalender

Den­na stu­die­cir­kel som  arran­ge­ras av Pla­tå­ber­gens Geo­park och äger rum i Kul­tuhu­set i Grästorp  är kost­nads­fri, men vi öns­kar att del­ta­gar­na åtar sig att vara ambas­sa­dö­rer för geo­par­ken efter avslu­tad utbild­ning. Man får då ock­så ett diplom och de som vill kan pro­fi­le­ras på vår hem­si­da som sam­ar­bets­part­ner i geo­par­ken. För att bli anli­tad som gui­de i geo­par­ken ska man ha gått kursen.

Kur­sen vän­der sig även till dem som job­bar med turism i pla­tå­bergs­land­ska­pet, och som öns­kar för­dju­pad kun­skap om de uni­ka naturmil­jö­er vi har här.

Stu­die­cir­keln kom­mer att kom­plet­te­ras med en exkur­sion under juli månad samt ytter­li­ga­re ett kurs­till­fäl­le under hös­ten 2019, med fokus på kul­tur­histo­ria kopp­lat till geo­lo­gi i platåbergslandskapet.

Anmä­lan till Han­na Sund­blad; hanna.sundblad@grastorp.se, 0514 — 580 62.

 

Lek­tion 1, tors­dag 21/2 kl 18–20:

A) Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker (Anna Ber­gen­gren)

B) Intro­duk­tion till geo­lo­gi (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson) 

Lek­tion 2, tors­dag 7/3 kl 18–20:

A) Älds­ta berg­grunds­geo­lo­gin (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson)

B) Pla­tå­ber­gens geo­lo­gi (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson) 

Lek­tion 3, tors­dag 21/3 kl 18–20:

A) Kvar­tär­geo­lo­gi 1 (Mark John­son)

B) Kvar­tär­geo­lo­gi 2 (Mark John­son)

Lek­tion 4, tors­dag 4/4 kl 18–20:

A) Pale­on­to­lo­gi (Sofia Wenn­berg)

B) Geo­tu­rism (Anna Ber­gen­gren)

 

Stu­die­cir­kel lek­tion 1: Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker och Intro­duk­tion till geologi

By Aktivitetskalender

Den­na stu­die­cir­kel som  arran­ge­ras av Pla­tå­ber­gens Geo­park och äger rum i Kul­tuhu­set i Grästorp  är kost­nads­fri, men vi öns­kar att del­ta­gar­na åtar sig att vara ambas­sa­dö­rer för geo­par­ken efter avslu­tad utbild­ning. Man får då ock­så ett diplom och de som vill kan pro­fi­le­ras på vår hem­si­da som sam­ar­bets­part­ner i geo­par­ken. För att bli anli­tad som gui­de i geo­par­ken ska man ha gått kursen.

Kur­sen vän­der sig även till dem som job­bar med turism i pla­tå­bergs­land­ska­pet, och som öns­kar för­dju­pad kun­skap om de uni­ka naturmil­jö­er vi har här.

Stu­die­cir­keln kom­mer att kom­plet­te­ras med en exkur­sion under juli månad samt ytter­li­ga­re ett kurs­till­fäl­le under hös­ten 2019, med fokus på kul­tur­histo­ria kopp­lat till geo­lo­gi i platåbergslandskapet.

Anmä­lan till Han­na Sund­blad; hanna.sundblad@grastorp.se, 0514 — 580 62.

 

Lek­tion 1, tors­dag 21/2 kl 18–20:

A) Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker (Anna Ber­gen­gren)

B) Intro­duk­tion till geo­lo­gi (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson) 

Lek­tion 2, tors­dag 7/3 kl 18–20:

A) Älds­ta berg­grunds­geo­lo­gin (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson)

B) Pla­tå­ber­gens geo­lo­gi (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson) 

Lek­tion 3, tors­dag 21/3 kl 18–20:

A) Kvar­tär­geo­lo­gi 1 (Mark John­son)

B) Kvar­tär­geo­lo­gi 2 (Mark John­son)

Lek­tion 4, tors­dag 4/4 kl 18–20:

A) Pale­on­to­lo­gi (Sofia Wenn­berg)

B) Geo­tu­rism (Anna Ber­gen­gren)

 

 

En urgam­mal histo­ria — rund­tur i ord och bild i Pla­tå­ber­gens Geopark

By Aktivitetskalender

Kul­tur­hu­set Grästorp
Ons­dag 6 mars kl 19

Följ med på en svind­lan­de geo­lo­gisk tids­re­sa genom 1,7 mil­jar­der år med spän­nan­de ned­slag runt om i det väst­göts­ka platåbergslandskapet.
Cice­ron är Anna Ber­gen­gren, pro­jekt­le­da­re för Pla­tå­ber­gens Geopark.

Fri entré.

Fika och enkla­re maträt­ter ser­ve­ras i Kulturcaféet.

 

Före­läs­ning och besök i Lug­nås Qvarnstensgruva

By Aktivitetskalender

Havet som göm­de sig i Lugnåsberget

Lug­nås Qvarnstensgruva

Tis­dag 24 sep­tem­ber kl 18.

 

Före­läs­ning med efter­föl­jan­de vand­ring i den fasci­ne­ran­de Lug­nås Qvarnstensgruva.

Gå under jor­den i Lug­nås och följ med på en spe­ci­al­guid­ning i Qvarnstens­gru­van med geo­lo­ger­na Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larson.

Här kom­mer du kli­va rätt in den geo­lo­gis­ka histo­ri­en och lär dig mer om vårt älds­ta urberg, forn­ti­da djur och gam­la hav.

Kost­nad: 50 kr (beta­las kon­tant eller swish!). Gra­tis för barn.

Fika finns att köpa på plats!

Arr: Pla­tå­ber­gens Geo­park och Qvarnstens­gru­van i Lugnås

Sam­ling nere vid Qvarnstens­gru­van. Läs mer om hur du hit­tar hit: http://qvarnstensgruvan.se/wp/exempelsida/besoksinformation/

 

 

Före­läs­ning och besök i Lug­nås Qvarnstensgruva

By Aktivitetskalender

Havet som göm­de sig i Lugnåsberget

Lug­nås Qvarnstensgruva

Tis­dag 20 augusti kl 18.

 

Före­läs­ning med efter­föl­jan­de vand­ring i den fasci­ne­ran­de Lug­nås Qvarnstensgruva.

Gå under jor­den i Lug­nås och följ med på en spe­ci­al­guid­ning i Qvarnstens­gru­van med geo­lo­ger­na Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larson.

Här kom­mer du kli­va rätt in den geo­lo­gis­ka histo­ri­en och lär dig mer om vårt älds­ta urberg, forn­ti­da djur och gam­la hav.

Kost­nad: 50 kr (beta­las kon­tant eller swish!). Gra­tis för barn.

Fika finns att köpa på plats!

Arr: Pla­tå­ber­gens Geo­park och Qvarnstens­gru­van i Lugnås

Sam­ling nere vid Qvarnstens­gru­van. Läs mer om hur du hit­tar hit: http://qvarnstensgruvan.se/wp/exempelsida/besoksinformation/

Före­läs­ning och besök i Lug­nås Qvarnstensgruva

By Aktivitetskalender

Havet som göm­de sig i Lugnåsberget

Lug­nås Qvarnstensgruva

Tis­dag 21 maj kl 18.

 

Före­läs­ning med efter­föl­jan­de vand­ring i den fasci­ne­ran­de Lug­nås Qvarnstensgruva.

Gå under jor­den i Lug­nås och följ med på en spe­ci­al­guid­ning i Qvarnstens­gru­van med geo­lo­ger­na Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larson.

Här kom­mer du kli­va rätt in den geo­lo­gis­ka histo­ri­en och lär dig mer om vårt älds­ta urberg, forn­ti­da djur och gam­la hav.

Kost­nad: 50 kr (beta­las kon­tant eller swish!). Gra­tis för barn.

Fika finns att köpa på plats!

Arr: Pla­tå­ber­gens Geo­park och Qvarnstens­gru­van i Lugnås

Sam­ling nere vid Qvarnstens­gru­van. Läs mer om hur du hit­tar hit: http://qvarnstensgruvan.se/wp/exempelsida/besoksinformation/