All Posts By

Hanna Sundblad

Hug­get i sten — en sten­hug­ga­res histo­ria i ord och musik

By Aktivitetskalender

En berät­tel­se om Håll-Lars Pet­ter Pers­son som i slu­tet av 1800-talet flyt­ta­de från Älv­da­len till Bohus-Malmön
för att job­ba i ste­nin­du­strin. Kristin Svens­son (fiol, sång) och Cla­ra Hål­lén (sång, gitarr) berät­tar Håll-Lars
histo­ria med hjälp av visor, folk­sång­er och hans egna tex­ter, vil­ka åter­fun­nits inmu­ra­de i en sten.

Kul­tur­hu­set Grästorp ons­dag 9/10 kl 19

Samarr: Kul­tur­hu­set Grästorps kom­mun och Pla­tå­ber­gens Geopark

 

Ber­gets vil­da väsen — bland tom­tar och troll

By Aktivitetskalender
Väl­kom­men till en magisk kväll i sko­gen. Sam­ling vid Ber­ga­går­den kl 18.
Det blir en tea­ter­vand­ring genom Hun­ne­bergs vår­skog och trollsko­gen. I år är temat tom­tar och troll och skön­sång, vår­stäm­ning och tea­ter utlo­vas. Tru­ba­dur och ser­ve­ring av gril­lat samt fika vid samlingsplatsen.
Pas­sar alla åld­rar. Kost­nad 100 per vux­en och 50 per barn över 3 år. Endast för­köp, infor­ma­tion om bil­jet­ter kom­mer snart.
Varmt väl­kom­men! /Flo Ung­doms­tea­ter, Flo-Sals byg­de­gårds­för­e­ning m fl.
Arrange­mang­et är en del av Grästorps kom­muns Kul­tur­vec­ka 2019.

Geo­lo­gisk vand­ring med inslag av myter och sägner

By Aktivitetskalender

Del­ta i en upp­le­vel­se utö­ver det van­li­ga med vack­ra kle­var, sjö­ar och skö­na vyer späc­kat med intres­sant fak­ta. En god fika med smak av Hun­ne­berg och pla­tå­bergs­byg­den serveras.

Start och slut vid Gyl­le­ne spi­ken, Hun­ne­berg kl 18.
Ca 3 — 4 km vand­ring. Akti­vi­te­ten slu­tar kring kl 21.

Max 30 pers, först till kvarn. 200 kr/pers. via swish till 0703–233 466, ange Geo­vand­ring. Frå­gor och info: info@aventyrochtrail.se el. 0703–233 466. Med Anna Ber­gen­gren (Pla­tå­ber­gens Geo­park), Char­lot­ta Bang (Hal­le- och Hun­ne­bergs utveck­ling) och Fred­rik Svens­son (Även­tyr & Trail).

Eve­ne­mang­et ingår i Kul­tur­vec­kan 2019 som arran­ge­ras av Grästorps kommun.

Hal­lå där Fred­rik Svens­son, som dri­ver akti­vi­tets­fö­re­ta­get Även­tyr & Trail!

By Nyheter

Vad är det ditt före­tag erbjuder?

- Gui­da­de vand­ring­ar för både turis­ter och lokal­be­folk­ning­en, men kanske främst för turis­ter som ju inte har så stor lokal­kän­ne­dom. Vi erbju­der ock­så löp­ning och cyk­ling i fina och spän­nan­de natur­om­rå­den. Akti­vi­te­ter­na kom­bi­ne­ras ofta med fika eller mat­lag­ning ute, gär­na runt en lägereld.

 

Går det att för­sör­ja sig på detta?

- För­hopp­nings­vis så små­ning­om. Jag har bör­jat i liten ska­la, men hop­pas ju för­stås att före­ta­get ska växa. Det hand­lar om att nå ut på ett bra sätt och göra män­ni­skor med­vet­na om att det finns såda­na här tjäns­ter. Det är sådant jag själv efter­sö­ker när jag är ute och reser — någon med kun­skap som gui­dar och visar det sevär­da på oli­ka platser.

 

Vad kän­ne­teck­nar en rik­tigt här­lig upp­le­vel­se tyc­ker du?

- Natur såklart, och så fak­ta och histo­ria. Helt enkelt en spän­nan­de berät­tel­se om den plats man besö­ker. Sedan för­höjs det hela om del­ta­gar­na själ­va är med och inte­ra­ge­rar och kom­mer med ”input”, så att grup­pen till­sam­mans byg­ger upp upp­le­vel­sen. Det per­son­li­ga är väl­digt vik­tigt för mig.

 

Hur ser dina visio­ner och pla­ner för före­ta­get ut inför framtiden?

- Jag hop­pas kun­na sam­ar­be­ta med fler aktö­rer fram­ö­ver — boen­de­fö­re­tag, eve­ne­mangsar­ran­gö­rer med mera. Så att vi till­sam­mans kan erbju­da utö­ka­de upp­le­vel­ser för turis­ter och and­ra. Styr­kan lig­ger i att vi sam­ar­be­tar. Ing­et är star­kast på allt.

 

Var­i­från kom­mer ditt sto­ra intres­se för natur och friluftsliv?

- Det grun­dar sig i att jag är upp­växt på lan­det. Jag har varit natur­in­tres­se­rad sedan jag var liten och så länge jag kan min­nas varit nyfi­ken på plat­ser, mil­jö­er och före­te­el­ser. Och så gil­lar jag att berät­ta och föra kun­ska­pen vida­re. Jag trivs dess­utom väl­digt bra med att vis­tas i natu­ren. Det är där jag hit­tar kraft för att må gott. Och även när jag utö­var inten­si­va puls­ak­ti­vi­te­ter när jag är ute i natu­ren, som jag ju gör gans­ka ofta ha ha.., så blir jag så väl­digt lugn. Och jag vill att fler ska upp­täc­ka det­ta — det är det all­de­les för få som hin­ner med idag.

 

 

 

Fak­ta Fred­rik Svensson:

 

Bor: Strax utan­för Troll­hät­tan, i Öre­sjö. På lan­det förstås!

 

Ålder: 40 år.

 

Familj: Fru och två barn. Och så en katt, en hund och två kaniner.

 

Job­bar med: Som dia­gno­sin­gen­jör med gui­dad fel­sök­ning inom for­dons­bran­schen. Stäl­ler ”dia­gno­ser” så att meka­ni­ker­na bätt­re ska kun­na utfö­ra sina reparationer.

 

Smult­ron­stäl­le: Hal­le- och Hun­ne­berg så klart. Men även fall­om­rå­det inne i Troll­hät­tan, som jag tyc­ker är helt fantastiskt.

 

Gör helst en ledig dag: Då är jag ute och spring­er eller cyklar någon­stans. Rekar turer, kol­lar av nya och gam­la ”akti­vi­tets­om­rå­den” och kom­bi­ne­rar det­ta med egen träning.

 

 

Text: Han­na Sundblad

Hal­lå där Kla­ra Bör­jes­son Ahlqvist, turist­chef på Fal­kö­pings kom­mun och stra­te­gisk besöksnä­rings­ko­or­di­na­tor på Ska­ra­borg kommunalförbund!

By Nyheter

Hur ser din rela­tion ut till ber­gen inom Pla­tå­ber­gens Geopark?
- Min familj har ägt gård vid ran­den av Plan­ta­ber­get, ett av Fal­kö­pings mind­re pla­tå­berg, så jag är gans­ka rotad i myl­lan. Jag tyc­ker att ber­gen är sjä­len och hjär­tat i vår bygd. De präg­lar kul­tur­land­ska­pet och inbju­der till såväl utsikt som vand­ring­ar. Rent yrkes­mäs­sigt ser jag ju ock­så det sto­ra vär­det i att tra­nor­na lan­dar vid Horn­bor­ga­sjön, som i sin tur har att göra med hur ber­gen påver­kat landskapet.

Är du geo­lo­giskt intresserad?
- Jag tyc­ker det är väl­digt intres­sant och fasci­ne­ran­de med geo­lo­gi när jag får det berät­tat för mig genom guid­ning­ar och före­läs­ning­ar. Man för­står ju att geo­lo­gin i prin­cip är grun­den för allt annat, det är häf­tigt! Jag är inte expert eller nörd, jag behö­ver någon som berättar.

Du job­bar ju nu halv­tid som turist­chef på Fal­kö­pings kom­mun och halv­tid med besöksnä­ring på kom­munal­för­bun­det. Tidi­ga­re var du affärs­ut­veck­la­re på Turistrå­det Västsve­ri­ge. Uti­från des­sa pro­fes­sio­ner och den erfa­ren­het du har — vad tror du är vik­ti­gast nu i pro­jekt­fa­sen för att Pla­tå­ber­gens Geo­park ska bli en fram­gångs­rik satsning?
- För­ank­ring­en. Helt klart. Både hos invå­na­re, poli­ti­ker och hos dem som dri­ver anlägg­ning­ar av oli­ka slag. På såväl kom­mu­nal, regi­o­nal och natio­nell nivå. För att ska­pa enga­ge­mang och för att män­ni­skor ska kän­na att de är del­ak­ti­ga. Men det är ju redan på så god väg. Maken till pro­jekt att acce­le­re­ra snabbt har jag säl­lan skå­dat! Det skul­le bety­da så oer­hört myc­ket om vi får den här fina kva­li­tets­stäm­peln och blir utsed­da av Une­sco till Sve­ri­ges förs­ta glo­ba­la geopark.

Vil­ka menar du är områ­dets styr­kor respek­ti­ve svagheter?
Styr­kor­na är ju de uni­ka ber­gen som bor­ga­de för att Svea rikes vag­ga ham­na­de här och även för myc­ket av det områ­det kan erbju­da idag med rikt natur – och kul­tur­liv. Ock­så den gynn­sam­ma pla­ce­ring­en mel­lan Vänern och Vät­tern. Svag­he­ter­na är väl kanske att det är en stor regi­on, vil­ket gör den svår att över­blic­ka och även inne­bär svå­rig­he­ter med att få alla par­ter att bidra. En svag­het kan ock­så vara att många har lite dålig för­hands­kun­skap kring  själ­va begrep­pet geopark.

Har nu något eget favo­ri­tres­mål inom platåbergslandskapet?
- Horn­bor­ga­sjön är för mig fan­tas­tisk. Hela natur­om­rå­det och det levan­de land­ska­pet runt omkring gör mig all­de­les varm i hjär­tat. Jag tyc­ker ock­så man lyc­kats med att för­val­ta det här områ­det så bra. För övrigt äls­kar jag utsik­ten från Plan­ta­ber­get – ene­bac­ken nedan­för och Fal­byg­dens vidder.

Om jag ber dig att göra en opti­mis­tisk fram­tids­spa­ning kring Pla­tå­ber­gens Geo­park, hur skul­le den se ut?
- Att Pla­tå­ber­gens Geo­park är en stor rese­an­led­ning till områ­det och att den fina Une­sco-utmär­kel­sen har gjort att alla vi kom­mu­ner som ingår i områ­det är med och bidrar. Att par­ken har en väl­ol­jad orga­ni­sa­tion, att geo­lo­gin inte­gre­rats i skol­ar­be­tet och att vi har många fina ambas­sa­dö­rer för områ­det. Men geo­par­ken inte bara är en turist­sats­ning, utan minst lika myc­ket något för oss som bor här! Och jag ser ock­så geo­par­ken som en möj­lig­het att ver­ka för en håll­bar utveck­ling — att vär­na om vår bygd och med kun­skap kana­li­se­ra det­ta och utbil­da besö­ka­re så vi även fort­satt har ett fan­tas­tiskt områ­de att läm­na över till kom­man­de generationer.

 

Fak­ta Kla­ra Börjesson: 

Bor: Fal­kö­ping

Ålder: 48 år 

Familj: Man och två barn, 22 och 17 år. Och så en glad hund som heter Svan­te och 11 får (som bor hos en kusin på vin­tern och i som­mar­stu­gan på somrarna..) 

Driv­kraft: Att få män­ni­skor att kom­ma sam­man och job­ba mot gemen­sam­ma mål. Helt enkelt job­ba till­sam­mans och vara gla­da. När ett plus ett blir tio! 

Oanad talang: Jaa.. att jag fak­tiskt har åter­upp­ta­git rid­ning­en efter 30 år och till och med hop­par bana idag. 

Gör en ledig dag: Då är vi i stu­gan vid Åsun­den och nju­ter, oav­sett års­tid. Där finns tyvärr inga pla­tå­berg men vår lil­la gård lig­ger nedan­för Rude kul­le, den högs­ta punk­ten runt sjön, som näs­tan är som ett platåberg..ha ha. 

Dröm­mer om: Att vi män­ni­skor ska bli så smar­ta att vi går sam­man och job­bar för en håll­bar fram­tid. Det är det vik­ti­gas­te just nu — och ALLA mås­te bidra.

 

Text: Han­na Sundblad

 

 

 

 

 

 

 

 

Guid­ning – Tids­vand­ring i Bolum

By Aktivitetskalender

Sön 15 sep kl. 14

Följ geo­log Tor­björn Per­son och arke­o­log Anders Josefson på vand­ring genom åsnäts­land­ska­pet i Bolums lider. Vid foten av Bil­ling­en föl­jer vi land­ska­pets histo­ria paral­lellt med spå­ren från for­na tiders män­ni­skor. OBS KOST­NAD 50 kr/vuxen beta­las med Swish. Ta med fika.
Sam­ling vid Natu­rum Hornborgasjön.

Samarr: Pla­tå­ber­gens Gepark

Före­drag Cesar­stu­gan: “Haven vid Billingen”

By Aktivitetskalender

”Haven vid Bil­ling­en” del 2/3.

Cesar­stu­gan, Mös­se­bergs nord­slutt­ning, 5 maj kl 14

Det­ta före­drag för­läggs till mysi­ga Cesar­stu­gan, Mös­se­berg. Före­lä­sa­re: Tor­björn Persson.

En kor­ta­re resumé av det förs­ta före­dra­get i före­läs­nings­se­ri­en på temat ”Haven vid Bil­ling­en” hålls i sam­band med smör­gås och kaf­fe i restaurangen.

Där­ef­ter bjuds ett före­drag om väl­di­ga vat­ten i Horn­borg­sjöns när­het såsom Åsleis­sjön, Kom­me­val­la hav och Tida­nis­sjön som kom att for­ma Horn­bor­ga­sjöns öst­ra strand.

Kost­nad för fika och före­drag: 100 kr, som beta­las på plats via swish eller kontant.

Anmä­lan

(Sista anmäl­ning: 1/5. Det förs­ta före­dra­get drog en publik på ca 100 per­so­ner så anmäl dig i tid!)

Tran­ri­kes­re­sa med buss i pla­tå­bergs­byg­den — avre­sa Skara

By Aktivitetskalender

I år åter­uppli­var vi de popu­lä­ra Tranrikesresorna!

Sön­dag den 31 mars

Avre­sa från Ska­ra Dom­kyr­ka, Bib­li­o­teks­si­dan, kloc­kan 10.00.
Om du ISTÄL­LET vill anslu­ta till resan vid Tran­dan­sen ca.10.20 ombeds du kon­tak­ta Stu­di­e­främ­jan­det 0515–194 66

Hem­komst: ca 15.30–16.00

Pris: buss, guid­ning och lunch; 360kr beta­las via hemskic­kad faktura

Obs: Begrän­sat antal platser!

 

Dagens upp­le­vel­ser

Årets resa bör­jar med att vi möter våren och tra­nor­na vid Tran­dan­sen. Geo­log och orni­to­log Tor­björn Pers­son gui­dar bland fågel­liv och om sjöns dra­ma­tis­ka födel­se­histo­ria vid foten av våra pla­tå­berg. På väg mot Gud­hemstrak­ten tit­tar vi när­ma­re på spå­ren av väl­di­ga flö­den vid Foren­torp. Nytt för i år är att vi bju­der på histo­ri­en om Gud­hems klos­ter. Till vår hjälp har vi Gre­ta Bre­ding, expert och entu­si­ast som med brin­nan­de enga­ge­mang delar med sig av nun­ne­li­vet vid klostret.

Årets lunch intas på mysi­ga Cesar­stu­gan ca. 12.45. Det ser­ve­ras buffé med fisk eller kött, sal­lad, bröd & kaf­fe. Dryck utö­ver vat­ten bekostas själv. Lokal­pro­du­ce­rat kött. Om du behö­ver spe­ci­al­kost anges det­ta vid anmälan.

Om väd­ret tillå­ter hop­pas vi på en topp­tur upp mot Mös­se­bergs forn­borg. Arke­o­log Anders Josefson är som van­ligt med och ori­en­te­rar oss i mänsk­li­ga spår.

Där­ef­ter åker vi längs med det som en gång var Horn­bor­ga havs­strand och gör även ett besök på Ekor­na­val­len. Här rör vi oss i en tids­pe­ri­od där allt fler forsk­nings­rön målar forn­ti­den i fasci­ne­ran­de färger.

Sista anmäl­nings­dag sön­dag 24 mars. Anmä­lan till Stu­di­e­främ­jan­det. Använd den­na länk för resa 31/3 från Skara:

https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2019/mars/tranrikesresa-i-platabergsbygd-31-mars/

 

Vid frå­gor om anmä­lan: Stu­di­e­främ­jan­det 0515–194 66

Infor­ma­tion om resan: Tor­björn Pers­son 076–88 420 88

Orga­ni­sa­tion och upp­lägg: Tor­björn Persson/Tellusgeologi.

Arrange­mang­et är i sam­ar­be­te med: Pla­tå­ber­gens Geo­park, Stu­di­e­främ­jan­det Söd­ra Ska­ra­borg-Ulri­ce­hamn och Cesarstugan.

Tran­ri­kes­re­sa med buss i pla­tå­bergs­byg­den — avre­sa Falköping

By Aktivitetskalender

I år åter­uppli­var vi de popu­lä­ra Tranrikesresorna!

Sön­dag den 7 april

Avre­sa från Bild­käl­la­ren, Sto­ra Tor­get Falköping,

Pris: buss, guid­ning och lunch; 360kr beta­las via hemskic­kad faktura

 

Dagens upp­le­vel­ser

Årets resa bör­jar med att vi möter våren och tra­nor­na vid Tran­dan­sen. Geo­log och orni­to­log Tor­björn Pers­son gui­dar bland fågel­liv och om sjöns dra­ma­tis­ka födel­se­histo­ria vid foten av våra pla­tå­berg. På väg mot Gud­hemstrak­ten tit­tar vi när­ma­re på spå­ren av väl­di­ga flö­den vid Forentorp.

Nytt för i år är att vi bju­der på histo­ri­en om Gud­hems klos­ter. Till vår hjälp har vi Gre­ta Bre­ding, expert och entu­si­ast som med brin­nan­de enga­ge­mang delar med sig av nun­ne­li­vet vid klostret.

 

Årets lunch intas på mysi­ga Cesar­stu­gan ca. 12.45.

Det ser­ve­ras buffé med fisk eller kött, sal­lad, bröd & kaf­fe. Dryck utö­ver vat­ten bekostas själv. Lokal­pro­du­ce­rat kött. Om du behö­ver spe­ci­al­kost anges det­ta vid anmälan.

 

Om väd­ret tillå­ter hop­pas vi på en topp­tur upp mot Mös­se­bergs forn­borg. Arke­o­log Anders Josefson är som van­ligt med och ori­en­te­rar oss i mänsk­li­ga spår.

Där­ef­ter åker vi längs med det som en gång var Horn­bor­ga havs­strand och gör även ett besök på Ekor­na­val­len. Här rör vi oss i en tids­pe­ri­od där allt fler forsk­nings­rön målar forn­ti­den i fasci­ne­ran­de färger.

 

Sista anmäl­nings­dag sön­dag 31 mars. 

 

Anmä­lan till Stu­di­e­främ­jan­det. Använd den­na länk för anmä­lan till resa 7/4 från Falköping:

 

https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2019/april/tranrikesresa-med-buss-i-platabergsbygd-7-april-avresa-falkoping/

 

 

 

Vid frå­gor om anmä­lan: Stu­di­e­främ­jan­det 0515–194 66

 

Infor­ma­tion om resan: Tor­björn Pers­son 076–88 420 88

 

Orga­ni­sa­tion och upp­lägg: Tor­björn Persson/Tellusgeologi.

Arrange­mang­et är i sam­ar­be­te med: Pla­tå­ber­gens Geo­park, Stu­di­e­främ­jan­det Söd­ra Ska­ra­borg-Ulri­ce­hamn och Cesarstugan.

kloc­kan 10.00

Hem­komst: ca 15.30–16.00

Hal­lå där Pia Åkes­son, ord­fö­ran­de för Qvarnstens­gru­van Min­nes­fjäl­let i Lugnås!

By Nyheter

Jag antar att ni nu lig­ger i start­gro­par­na för turist­sä­song­en 2019 – har ni någ­ra nyhe­ter inför sommaren?
- Ja, det blir geo­lo­gis­ka guid­ning­ar med geo­lo­ger­na Sven Åke Lar­son och Eva-Lena Tull­borg. Upp­läg­get består av före­läs­ning­ar med efter­föl­jan­de vand­ring­ar inne i gru­van. I övrigt fort­sät­ter barn­da­gar­na och de dra­ma­ti­se­ra­de vis­ning­ar­na med ung­do­mar. 

Jag har för­stått att just era dra­ma­ti­se­ra­de vis­ning­ar med ung­do­mar har bli­vit myc­ket upp­skat­ta­de. Kan du berät­ta lite mer om det projektet?
- Det star­ta­de för någ­ra år sedan som ett sam­ar­be­te med Inno­va­tum i Troll­hät­tan och det este­tis­ka pro­gram­met på Vads­bo­gym­na­si­et. Ung­do­mar­na i pro­jek­tet tog fram ett manus som låg till grund för vis­ning­ar­na de hade den som­ma­ren. Efter det har vi sökt bidrag från John Hedins och Gre­vil­lis fon­der, vi får allt­så inga kom­mu­na­la medel, och tar ut en grupp på 5–10 ung­do­mar per säsong. De använ­der sig av det förs­ta årets manus som bas, men arbe­tar om det allt eftersom. De har väl­digt fria hän­der och får själ­va utfor­ma dra­ma­guid­ning­ar­na. Vi vux­na fun­ge­rar som enbart boll­blank. De är fak­tiskt helt fan­tas­tis­ka och vi är så stol­ta över den här verksamheten.

Var­för ska man besö­ka kvarnstens­gru­van tyc­ker du?
- Ja, av fle­ra anled­ning­ar. Dels på grund av den vack­ra och rogi­van­de naturmil­jön där man kan se hur natu­ren genom växt­lig­het lik­som hål­ler på att ”ta till­ba­ka” plat­sen efter kvarnsten­bryt­ning­en. Det ger näs­tan en liten magisk käns­la. Och så för­stås på grund av den hiss­nan­de upp­le­vel­sen inne i gru­van där årmil­jo­ner­na blott­läggs genom lager av sten. Det är dess­utom en ”snäll” gru­va på så sätt att den är väl­dig till­gäng­lig, till och med sma­la rull­sto­lar kan man få in. Och inte minst så är de fina guid­ning­ar­na med ung­do­mar­na i sig värt ett besök.

Hur många besö­ka­re har ni årligen?
— För­ra året hade vi 4 000 besö­ka­re, varav 2 500 gick en gui­dad tur. Anta­let ökar lite för var­je år, vil­ket är väl­digt glädjande.

Hur kom­mer det sig att gru­van kal­las för ”Min­nes­fjäl­let”? Det är ju ing­et fjäll..?-
- Jo, här i Lug­nås kal­las den håla eller fla­ta yta i mar­ken som ska­pas där man tagit en kvarnsten för just fjäll. Det är ett gam­malt tra­di­tio­nellt uttryck som jag fak­tiskt inte rik­tigt vet var det kom­mer ifrån.

Hur ser fram­tids­pla­ner­na och visio­ner­na ut för kvarnstens­gru­van som besöks­mål ut?
Målet är att vi i fram­ti­den inte helt ska behö­va för­li­ta oss på ide­el­la kraf­ter utan kun­na ska­pa en tjänst. Det­ta för kon­ti­nu­i­tet och håll­bar­het på sikt. Vi tän­ker över­lag att vår verk­sam­het ska gene­re­ra inkoms­ter — inte bara för egen del utan ock­så för grann­ska­pet, vi köper till exem­pel in lokalt fika­bröd, det är allt­så ing­en av med­lem­mar­na som själv står och bakar. All­de­les nyli­gen har vi dess­utom bevil­jats lea­der­peng­ar som gör att vi under de när­mas­te två åren kom­mer att kun­na arbe­ta mer foku­se­rat – vi ska öka öppet­ti­der­na, skaf­fa vär­me inne i muse­et, byg­ga ut taket och öka akti­vi­te­ter­na. Vi pla­ne­rar bland annat att våra besö­ka­re ska få vara med och mala mjöl och baka bröd inne i stugan.

Var­i­från kom­mer ditt eget intres­se och enga­ge­mang för platsen?
När man bor här med den här fan­tas­tis­ka plat­sen pre­cis runt hör­net så känns enga­ge­mang­et fak­tiskt helt natur­ligt. Plat­sen ger ener­gi och lugn på sam­ma gång, så det går helt enkelt inte låta bli att vara enga­ge­rad! Dess­utom känns det väl­digt menings­fullt att job­ba med ung­do­mar och för­med­ling av den loka­la histo­ri­en på det sätt som vi gör.

Fak­ta gruvan:

  • Euro­pas enda kvarnstens­gru­va som är öppen för publik.
  • Bryt­ning­en av kvarn­ste­nar i Lug­nås star­ta­des från bör­jan av mun­kar från cister­ci­en­seror­den under 1100-talet.
  • Gruv­verk­sam­he­ten pågick fram till 1919 och var på 1850-talet stör­re än all annan indu­stri i Mari­estad sammantaget.
  • Lum­mig lövskog döl­jer idag myc­ket av de kilo­me­ter­långa skrot­stens­hö­gar­na, men runt om ber­get fin­ner man det arv som gam­la Lug­nå­sa­re läm­na­de efter sig i form av ca 600 dag­brott och 55 gru­vor, varav en allt­så är öppen för visning.
  • Besöks­om­rå­det Lug­nås Qvarnstens­gru­va inne­fat­tar ock­så muse­um, vagns­li­der och smedja.
  • Fas­ta öppet­ti­der maj-sep­tem­ber. Öppet ”näs­tan året runt” efter bok­ning (pri­va­ta vis­ning­ar, grupp-och buss­re­sor ) – utom då allt­för myc­ket is och snö för­hind­rar visning.

 

Text: Han­na Sundblad